Widerøe's Flyveselskap A/S

Muséet Bergen

1950-07-05

Museum, Boligblokk, Kirke, Havn, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-022813

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Jekteviken. Havnelageret]

1964-08-11

Jekteviken. Havnelageret

Oversiktsbilde, Gassverk, Havnelager, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-143590

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Jekteviken. Havnelageret]

1962-07-18

Jekteviken. Havnelageret

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Havnelager, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-080463

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-f-204915

1970-08-24

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Gassverk, Havnelager, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-204915

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Puddefjorden]

1961-08-19

Puddefjorden

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Bro, Havnelager, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-139480

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Jekteviken. Havnelageret]

1962-07-18

Jekteviken. Havnelageret

Oversiktsbilde, Havnelager, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-080450