Mosaikk 13


Reidar Grønhaug

[Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1969]

Arkitektur, Bygninger, Mosaikk

Reidar Grønhaug

[Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1969]

Arkitektur, Bygninger, Barn og mor, Burka, Mosaikk

Reidar Grønhaug

[Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1969]

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Tårn, Mosaikk

Reidar Grønhaug

[Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1969]

Bygninger, Smykke, Turban, Mosaikk

Reidar Grønhaug

[Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1969]

Bygninger, Brønn, Kvinner og barn, Mosaikk

Reidar Grønhaug

[Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1969]

Bygninger, Veske, Drakt, Turban, Mosaikk

Reidar Grønhaug

[Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1969]

Arkitektur, Bygninger, Mosaikk

Reidar Grønhaug

[Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1969]

Arkitektur, Bygninger, Mosaikk

Reidar Grønhaug

[Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1969]

Arkitektur, Bygninger, Mosaikk

Reidar Grønhaug

[Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1969]

Arkitektur, Bygninger, Klokketårn, Mosaikk

Reidar Grønhaug

[Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1969]

Arkitektur, Bygninger, Steinbenk, Mosaikk

Reidar Grønhaug

[Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1969]

Arkitektur, Bygninger, Mosaikk

Reidar Grønhaug

[Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1969]

Arkitektur, Bygninger, Brønn, Mosaikk