Leiekontrakt 6


Hagbarth Falsen

Generalprokutør Falsens Regnskaper

Obligasjon, Panteobligasjon, 1800-tallet, Gård, Salg, Skjøte, Lønn, Næringsskatt, Brannkontigent, Forsikring, Kadett, Skatt, Skyld, Formueskatt, Enkekassen, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel, Leiekontrakt

Kontrakt

1871-10-14

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Leiekontrakt

Kontrakt

1871-11-09

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Leiekontrakt

Kontrakt

1872-12-23

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Leiekontrakt

Tryksaker som: Love for Det dramatiske Selskab 1820. - Love for Det dramatiskeSelskab 1867. - Aktiebrever, leiekontrakter, gamle billetter m. m.

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Love, Biletter, Leiekontrakt, Aksjebrev