Nansen og bergenserne

Arven etter Nansen

Arven etter Nansen

Gruppe

Arven etter Nansen er et unikt og holistisk forskningsprosjekt som vil levere integrert vitenskapelig kunnskap om et marint klima og økosystem i rask endring. En ny kunnskapsbase er nødvendig for å legge til rette for en bærekraftig forvaltning av det nordlige Barentshavet og det tilgrensende Polhavet gjennom det 21. århundret.

Arven etter Nansen samler rundt 210 forskere, studenter og teknikere fra ti norske forskningsinstitusjoner. Forskningsteamet inkluderer tverrfaglig arktisk marin ekspertise innenfor fysisk, kjemisk og biologisk oseanografi, så vel som geologer, modellører og ingeniører som jobber med undervannsroboter. Sammen undersøker vi fortidens, nåtidens og framtidens klima og økosystem i det nordlige Barentshavet.

The Nansen Legacy is a novel and holistic Arctic research project that will provide integrated scientific knowledge on the rapidly changing marine climate and ecosystem. A new knowledge base is required to facilitate a sustainable management of the northern Barents Sea and adjacent Arctic Basin through the 21st century.

The Nansen Legacy unites about 280 researchers, students, and technicians from ten Norwegian research institutions. The research team includes interdisciplinary arctic marine expertise within physical, chemical, and biological oceanography, as well as geologists, modelers and underwater robotic engineers. Jointly we investigate the past, present and future climate and ecosystem of the northern Barents Sea.

Medlemmer
    Ellen VisteGudrun Sylte