1
Erlige og velbyrdige Hans Pederssønn sampt her lagmand, Borger
2
-mester og raadt. Giffuer iegh Eders Welbyrdighed og fromhedt
3
ydmigeligenn tilkiende att ieg for 35 aar forleden eller mere haffde
4
kiøbe en løbs leie udi ytterid och staffren. Som ieg nu
5
bruger och besidder aff en mandt wid naffn Niels Kaalbiørnsen
6
som eit 8 mandz besiglit kiøbe breff ther om formelde(r). udgiffe*
7
aar 1543. Noch andre welbeseglede breffue som Niels Kaalbiørnsen
8
handes sønner. Lauritz og Torstein Nielssønner * oc *
9
haffuer att samme løbs leie i Yttereidt och odal Jorde Staffren
10
och laxse????? skulde ligge wid migh och mine arffuinge
11
thill Evigs odell, som same breffue ther om videre formelder?
12
huilcke kiøbe breffue ere icke * vid fulmagt * *
13
her for rette anno 1547 paa laugtinget aff laugmandt Borger-
14
mestere och raadt p* *hens besiglit breff vd?? forr Man och
15
saa paa herre dagen j Opslo anno 1548. Den udi Lasse
16
Pedersønn Borgermester fønd mine kiøbebreffe udi rette, fick
17
ieg en beseglit dom aff alle laugmenderne j Norge och
18
Jemptelandt, udgiffuet anno 1548 den 17 Juli lydendis
19
at forne kiøffuebreff skulle wid fulmagt holles i alle *
20
punkter och ar?? for same Doms breff. Salig Erich
21
Rosenkrantz begeret aff mig att ville besee. Och ther *
22
haffde lest samme besiglit Dombreff. Begynhe hande att sige
23
ieg var udi skyldskap med hannos thil den gamble fru Guron
24
paa Giske, och bad mig at ieg skulde lade hanno beholle
25
samme breff hand loffuid mig at ville forskaffue migh
26
kong. Mayt stadfestelse breff offuer same doms breff
27
och strax ther efther bleff hand aff mod slottidz, och drogh
28
her aff med breffue saa ieg siden ingenn beskeen ther om
29
haffde faait. Dog ieg haffde min vdcopiæ aff samme dom
30
breff ?llens x som En skriffuer paa slottis udskreff
31
paa samme tidt. Gunstighe Hans Pedersønn sampt H(e)rr
32
Laugmandt, Borgermester och raadt, gode øffrighet, att ind?

33
ieg haffuer s?? ??de och louglige bescheen for samme /-kiøbe-/
34
løbs leie som for s?tt staar aff forne. Niels Kaalbiørnssønn
35
och hans arffuinge som sidenn for rette er dømpt vid ful-
36
magt som fore sagt?. Saa kommer dog nogle aff forne Niels
37
Kaalbiørnssønn slegning eller børnne børn, som vføidde vor
38
ther vde kiøbet vor giort och nu igenn ville ene part
39
udi samme løbs leie och ??møder mig nu paa min alder
40
doms tid att * disse lange tvister? paa mig ?ik?
41
mod att * och ??lligheds, Er ther fore mig ganske
42
ydmige * * bør thil Edhers welbyrdighedz och
43
fromhed att ville forhielpe mig fattigmandz, att ieg
44
vi?e v* bes* och lange tvister motte bliffue
45
for mine vedpart och mine breffue motte wid magt
46
hollis som gode mand thenn? samtøcktt och dømpt haffue
47
Att ieg icke skulde nøchs ydmere att beklage offer minne
48
medpart paa andre steder och platzer. Saadant vil ieg
49
aff min yderste magt och for mine ganske gr for*
50
och haffue ieg kundewil gud almektigste *
51
rigelig belønne. Och will nu her med Edhers welbyrdighed
52
och fromhed gud alsom mectigste thill liff och sieell be
53
fallem?? . Aff Bergenn den 12 Juni anno 1578
54
Edhers welbyrdig och fromhed
55
villiger
56
Anders paa yttereid i Nordfiord