Strandgaten 68

Signatur: ubb-bros-kt-s-421

Rodenummer:

  • 8. rode nr. 27

Denne H.C. Krohns eiendom er vel en av de eldste kjøpmannseiendommer på Strandsiden i Bergen. Visstnok har huset i tidenes løp undergått store forandringer, men ennå ligger på bakplassen den gamle kjellerbygning med merkestenen "C.C.C. 1757", men kjelleren er utvilsomt eldre enn årstallet viser. C.C.C. henspiller på kjøpmann Christopher Christian Cramer, sødt i Bergen, som tok kjøpmannsborgerskap 10. januar 1736. Efter brannen i 1756, som tok nesten hele strøket fra Torvet til Nordnes, bl.a. Nykirken, (se bl.a. Christoph. Friman) Cramer lot oppføre den nåværende bygning og satte sine initialer og årstallet i den restaurerte kjellerbygning bak våningshuset. Han drev vinhandel, kolonial etc. og bondehandel. Han døde 2. mai 1785, dødsfallet avertert av enken Alida Cathrine født Weiner. Hans svigersønn Hans Krohn, født i Bergen 1742, tok borgerskap 22. mars 1768 da han mødte på rådstuen der han Anviiste sin Moders Attest sam Oldermændenes Attestation at hand som HandelsForvalter haver aflagt Rigtighed". Han var vel lidt av en herremann, idet han var gift 4 ganger, 2. gang i 1769 med Cramers datter Sofie Amalie som døde i 1771 på sin tredje barselseng! Han hadde i alt 12 barn, men bare 4 overlevet ham. Det er uvist når han overtok Cramers forretning, men efter dennes død i 1785 var han ihvertfall eier. Før den tid var han egenhandler på Bryggen, og borgerskapsnotatene kan tyde på at han hadde sin utdannelse i farens, Claus Krohns firma. Claus Krohnn var slektens stamfar i Norge. Det skal være ham Krohnstad er oppkaldt efter, han kjøpte eiendommen Hunstad (?) se stamtavlen om "Familierne Garmann, Schanche, Krohn og Hopstock, side 42, -om Kronstad-navnet se også kort på Krohnstad. Cramer må ha vært en stor eiendomsbesidder. Det var utvilsomt han som averterte 11. desember 1780: "KalmarEngen med Besætning af 8te Køer, er til anstundende Paaske Fløttetid til leie at bekomme, hvorom den Lysthavende Vilde adressere sig til mig som dens Eier. Chr. Chr. Kramer". Cramers svigersønn Hans Krohn ble meget formuende tiltross for at han bare var 2. år da faren døde, men hans mor var av den handlekraftige typen av bergenske matroner, berømmet bl.a. av Holberg, så han gikk i en god handelsskole. Han ble en meget veldhavende mann og synes som sin berømmelige eldre bror hofagent Dancher Krohn, herre til Lungegården og hele Kalfaret, Nubben og Starefossen med, å ha tjent adskillige daler på Napoleonskrigene, ikke minst på de mange prisefartøier som fremmede krigsskip brakte inn til Bergen. Således averterte Hans Krohn 28. august 1780: "Udi herberget Altona bliver, førstkommende Onsdag den 30te August, som Aftenen Kl. 5 slæmt, ved offentlig Auction bortsolgt endell Steenkul af det her inbragte Priis-skib Nelly kaldet, som Kaperen La Contesse Dartois er her inførte. Conditionerne blir paa Auctions Stedet bekiendt giorte. Hans Krohn". (Et annet prisskip averteres 2-10-1880) Han var da også elv en stor skibsreder -og spekulerte i skip, slik vi ser det anno 30. okt 1780 der han averterer auksjon over "Brigskibet Jonstenston kaldet, med sit Inventarium, tilligemed Ladningen, der bestaar af Bord og en ringe Del Tiære". Det var en dramatisk tid, mange formuer ble grunnlagt, lyststedene i rokokkotidens ånd vokste opp både i og utenfor byen, og på havnen var det litt av hvert å se i "masteskoven", slik avisen for 1. mai 1780 melder: "Den 21 i forrige Maaned ankom her paa Havnen et Engelsk Priis.Skip, the Friends kaldet. Skibet er 350 Tons drægtig, armert med 10 Stykker firepundige Kanoner og 4 Svingbasser, bemandet med 23 Mand, kommen fra Glascow og destineret til Qvebec. Dets indehavende ladning bestaaer fornemmelig af Viin, Brændevin, meel og Kiød, samt andre Sorter Vahre. Samme dag Indløb den forhen ommeldte Commis Caper, som havde taget bemeldte Engelske Skip. Caperen har lidt nogen Skade paa tagelagien, som her skal i Stand sættes, førend har gaaer igjen til Søes". Jo, det var penger å tjene både på den ene og det annet, og Hans Krohn ble av dem som tjente mest. men han forstod også å bruke og plassere penger. I følge stamtavlen "Familier Garmann, Schanche" o.sv. side 50, ble han en meget formuende mann med tidens store kommersielle hederstittel "Agent", "beboede det hus i Klosteret, der nu er "Hotel Skandinavie", de 4 store træer der endu står der utenfor, lod han plante; eiede 2 handelstuer på Tyskebryggen, 6 fiskevær, deriblandt Løken og Glesvær, mange skibe, et landsted i Sandvigen, der nu eies av kjøbmand Wallendahl, og et paa Fladøen ved Alverstrømmen". Han døde 12. oktober 1808. Om firmaet forøvrig se Fastings Bergens næringsliv, side 258-260, glimrende illustrasjoner. Hans Krohns sønnJohan herman krohn, født 1779, overtok firmaet efter farens død. han var gift med sitt søskende barn Henninge Margrethe Schanche, født 1785. Det heter i førstnevnte slektsbok: "Mange omskiftelser oplevede disse i sitt 48 årige ægteskap - - - i 1830 brændte kvartalet fra Muralmindingen til Nyalmindingen, hvor de selv 22de, da de dengang havde 14 levende børn og mange tjenere, måtte forlade det brændende hus. Men mangenglæde havde de dog også sammen, såsom i 1818 var de ved Kong Karl Johans kroning i Trondhjem, hvortil de på åben nåd reiste til og fra Molde, besøgte familie og handelsvenner langs kysten, og hvor hustruen var eneste dame fra Bergen" De hadde 16 barn, 6 gutter og 10 døtre. Johan herman Krohn som var eier av en handelsstue i Gullskogården, døde 15. mars 1854, 75 år gammel, og sønnen Jens Garman krohn, født 1822, overtok firmaet. Han hadde dog visstnok overtat både hus og firma allerede i 1850. Han ble i 1860 sinnsyk, ble sendt til Gaustad hvor han døde i 1868, hvorefter firmaet ble overtatt av brorsønnene Hans henrik Krohn og Hilbrand Charles Krohn.

Relatert til:

Referanse(r):

  • Familierne Garman, Schanche, krohn og Hopstock: s. 42, 50
  • Fastings: Bergens Næringsliv s.258-260

Relatert person:

Interne noter(r):

comments powered by Disqus