Diplomsamlingen 298

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdiget etter bestemte regler, og vanligvis datert til middelalderen. De fleste norske diplomer som fyller denne definisjonen er publisert i det store verket: Diplomatarium Norvegicum (DN). Den opprinnelige grunnstammen i UB Bergens diplomsamling finnes innenfor dette tidsrommet. I midlertid har UB Bergen utvidet begrepet til å omhandle de fleste eldre rettslige aktstykker i Spesialsamlingene. Samlingen inneholder derfor også dokumenter fra det 16. århundre som er skrevet etter ca. 1570 som er DNs tidsramme for kildeutgivelser, samt dokumenter fra det 17., 18. og 19. århundre. Samlingens emnemessige innhold er i første rekke eiendomsdokumenter: grunnbrev, skjøter, skiftepapirer og kontrakter, men også andre tema er representert. Diplommaterialet er et viktig kildemateriale for historikere som arbeider med senmiddelalderen og tidlig moderne tid for Vestlandet, da dette er en periode da kildetilfanget for en stor del er ganske begrenset.

Vi jobber for tiden med en digital revisjon av diplomsamlingen, derfor vil noen bilder ikke være synlige imens dette pågår. Diplomer etter 1664 er fremdeles ikke digitalisert, men dette arbeidet er pågående.

Trykk her for fullstendig katalog over Diplomsamlingen.


Et segl er festet som et vedheng til et diplom og bærer et symbol knyttet til en person. Seglet bekrefter vitners tilstedeværelse og ekthet av dokumentet. På diplomene av pergament er som regel seglet festet ...

Samling 55fc448d-d1f6-4ce3-b1eb-be0acd848521

Christian Christoph Andreas Lange

Avskrift av Chr. Lange etter original i Det Danske Geheimarkiv. Vilhelm, biskop av Sabina og pavelig legat, pålegger biskopen av Oslo å forsvare Cistercienserne på Hovedøya mot alle forutsettelser, og anvende kirkens straff mot foruretterne.

Middelalderen, Kloster, Diplomer, 1200-tallet, Klostervesen, Paver, Kirkestraff, Munkeorden, Cistercienserordenen

Diplom ubb-diplom-0001

Dette brevet ble gjort og gitt på Aga tirsdagen etter Trinitatis messe (nå: Trefoldighets søndag) i det 14. regjeringsåret til vår vyrdelige herre kong Eirik og hertug Håkon. Anno Domini 1293. I året 1293 falt ...

Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Diplomer, 1200-tallet, Gulatings lagmenn, Forlik, Bonde, Gulatinget

Diplom Transkribert ubb-diplom-0002

Ivar Guttormssøn skifter fedrearven med sine svogre Peter og Sigurd, som på sine hustruers vegne får forskjellige gårder i Hardanger imot gården Norheim m.m., som Ivar fikk utskiftet.

Middelalderen, Gård, Diplomer, Arveoppgjør, 1300-tallet, Skifte, Arv

Diplom ubb-diplom-0003

Fire menn kunngjør at Eindrid (Simonsson) lagmann kjøpte av Kolbjørn og hans hustru 3 ½ månedsmats leie i Hamre, som ligger ”j Hæinum” (Henne) i Nordfjord.

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Leieforhold, Månedsmatsbol

Diplom ubb-diplom-0004

Fire menn kunngjør at Arne og Sørkve Bårdsson i Matre (Skånevik) solgte til Peter Pålsson på Audestad fire månedsmatsbol i Steinsletta, og det de eide i notevarpet ved Osen på Myklebust i Skåle (Kvinnherad), for ...

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol

Diplom Transkribert ubb-diplom-0005

Haakon Dan, kongens ombudsmann på Ringerike, lovverner i anledning av bygselsmannens klage kongens gård Naudgengsrud mot all ulovlig bruk

Middelalderen, Lovgivning, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Konger

Diplom ubb-diplom-0006

Fire menn kunngjør at de skiftet gården Oma (i Strandebarm) mellom Ivar og Kolbein.

Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, Arveoppgjør, 1300-tallet, Arv, Skifte

Diplom ubb-diplom-0007

Arnfinn i Vikøy og Sigurd på Birkeland kunngjør at ti menn er villige til å bekrefte det vitnemål som Eirik og Arnfinn har avlagt til fordel for Svein på Stein. Ingen av dem har hørt ...

Middelalderen, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Diplomer, 1300-tallet, Vitnemål

Diplom ubb-diplom-0008

Peter Petersøn, Jon, prest i Øystese, Sigurd på Torsnes og lensmann Ogmund Olafssøn kunngjør, at Peter Peterssøn og Peter på Sandven hadde overdratt Svein i Øystese å stevne Sira Jardar på Strand og Jardar på ...

Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Diplomer, 1300-tallet

Diplom ubb-diplom-0009

Gudleik Ogmundssøn, kongens underfehirde i Bergen, og Halvard Ogmundssøn i Svein Sigurssøns ombud erkjenner, at Alfinn i Gjerde og Ogmund Ivarssøn hadde innbrakt til kongsgården ledingen på Voss for kong Magnus sitt tiende år, bestående ...

Middelalderen, Kunngjøring, Skatt, Diplomer, 1300-tallet

Diplom Transkribert ubb-diplom-0010

Gulatingslagmann Baard Peterssøn frikjenner ifølge et irettelagt prov Olaf Karl (i Hardanger) for brødrene Romund og Ottars tiltale angående deres mors død.

Middelalderen, Rettssak, Diplomer, Gulatings lagmenn, Gulatinget, 1300-tallet, Drap, Dom

Diplom ubb-diplom-0011

Biskop Erik i Stavanger m.fl., bevitner, at Peter Peterssøn solgte til sitt søskenbarn Arnbjørn Ogmunnssøn, sin odel i gårdene Byre og Sandanger i Fister for 3 mark brendt. Etter vidisse på pergament.

Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel, Odel

Diplom ubb-diplom-0012

Olaf Thorgrimssøn kunngjør, at Harald Baardssøn etter å ha ført vitnesbyrd for å ha stevnet Arnstein på Tisthamar, Abbeden av Munkelivs ombudsmann, der ikke møtte, fremførte to menn, som bevitnet at indre og ytre Gjuv ...

Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Arv, Odel, Stevning

Diplom ubb-diplom-0013

Korsbror i Oslo, Guttorm Håvardssøns testamente til kirker, klostre, hospitaler, geistlige og verdslige i Oslo bispedømme. Avskrift etter originalen i Diplomatarium Arn. Magn. Fasc. 62. Nr. 1.

Testament, Middelalderen, Diplomer, 1300-tallet, Kirkehistorie

Diplom ubb-diplom-0014

Bjørn Bryde på Bjerke og Gunnar Går forklarer, hva som i 1329 på Eidsberg hendte mellom abbed Albrekt på Hoveøya og klostrets bonde Torkel Salomonssøn angående dennes gjeld til klostret.

Middelalderen, Diplomer, 1300-tallet, Kirkehistorie, Gjeld

Diplom ubb-diplom-0015

Christian Christoph Andreas Lange

Bror Asulf og predikantbrødrene i Oslo selger to øyresbol i Hvirvilberg (Hårberg) i Lier til Joron Torgeirsdatter.

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Øyresbol

Diplom ubb-diplom-0016

Wilhelm Frimann Koren Christie

Gudbrand Bårdsson kunngjør at han har solgt til Pål på Dale 5 ½ øresbol i Ottekra (Vågå), og mottatt betalingen.

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Øyresbol

Diplom ubb-diplom-0017

Syv menn kunngjør, at Sørkver Ormssøn førte vitner imot sin stemor, Orm Kafles enke, Ingegerd Torgautsdatter om de vilkår hun hadde i bruksretten over gården Hyllin på Voss.

Jordbruk, Middelalderen, Rettssak, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet

Diplom ubb-diplom-0018

Tolv menn kunngjør at Sørkver Ormssøn førte vitner for at han hadde sin bror Halsteins fullmakt på å ha stevnet sin stemor Ingegerd til å motta innløsningssummen, og at hun hadde vedgått brødrenes rett til ...

Jordbruk, Middelalderen, Rettssak, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet

Diplom ubb-diplom-0019

Fem islendinger kunngjør at Arngerd Torgilsdatter gav Einar Gilsson og sin datter Arnfrid alle de penger hun ble tildømt i Bergen fra Margrete, Jonskarts datter.

Middelalderen, Rettssak, Kunngjøring, Diplomer, 1300-tallet

Diplom ubb-diplom-0020

Simon, prest i Olden, og tre andre menn kunngjør, at de var til stede i Olden kirke da Ivar på Rake oppregnet for Olof Ogmundssøn både veitsler, avfall og ødejord (i Olden skipsrede?)

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet

Diplom ubb-diplom-0021

Sysselmannen i Hardanger Andres Arnssøn og tre andre menn kunngjør at Ogmund Hauk førte vitner på, at Haldor Arnessøn for 23 år siden gav Ogmund med sin datter Arna to månedsbol i gården Hovland (i ...

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol

Diplom ubb-diplom-0022

Tre menn kunngjør at Eindrid Erlendssøn solgte sin morsarv i gården Flåm i Aurland (i Sogn) til Arne Torgeirssøn for ti år, da han eller hans barn ...

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel, Salg

Diplom Transkribert ubb-diplom-0023

Etter vidisse på pergament, datert Bergen 10. juli (Knutsvokudag) 1413: se under denne dato. Guttorm Ivarsson selger til Erling Torleiksson et månedsbol i Skutlaberg i Vikøy, med innløsningsrett. Hvor eller hvorvidt originalen finnes ...

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, Salg

Diplom ubb-diplom-0024

Sigurd Galte og Greip Toresson regner opp det løsøre og jordgods som ble utloddet til Margreta Torbergsdotter på hennes bryllusdag med Ivar Erlingsson. Etter vidisse på pergament.

Middelalderen, Diplomer, 1300-tallet, Jordegods, Bryllup

Diplom ubb-diplom-0025

Sigurd Gudmundsson, Magnus Brandsson og Jon Haftorsson kunngjør at Martin Sigurdsson har solgt fire markebol i Tveit i Bringedalsbygda, Kallestad sokn (nå Husnes sokn, Kvinnherad), i Sunnhordaland, for åtte merker, til Pål Knutsson.

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Landskyld

Diplom ubb-diplom-0026

Sigurd Jonssøn, vikarius på Mo (Lom), og syv andre menn kunngjør at de på Blakar vurderte det gods, som tilhørte Ingegerd Olavsdatter og hennes barn med Helge Skark.

Middelalderen, Eiendom, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Jordegods

Diplom ubb-diplom-0027

Hans oversettelse er vedlagt. Holcks gave. To menn vitner, at de for over 60 år siden hørte Ragna Torsteinsdatter gi sin sønn Eilif Helgessøn en teig i gården Bergven i Ullensvangs sogn da han fridde ...

Bryllup, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Gave

Diplom ubb-diplom-0028

Fire menn kunngjør at Sira Torstein Halgrimsson, korsbror ved Apostelkirka i Bergen, solgte til Bratte Aslaksson halvannet månedsmatsbol i Samland i Jondal, for 9 forngilde mark. Bratte skyldte da Torstein 6 andre mark, som han ...

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Gjeld, Salg

Diplom ubb-diplom-0029

Tre menn kunngjør at Eivind Torgeirsson og hans kone Sigrid solgte til Ivar Erlingsson et månedsmatbol i Nesthus i Vikøy. Etter vidisse på pergament, datert Bergen 10. juli 1413.

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0030

Fem menn kunngjør, at Erlend Ogmundssøn stadfestet Jon Sigurdssøn og hustru salg av 3 månedsmatsbol i gården indre Høiheim i Luster i Sogn til Grim Jonssøn.

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0031

Tre menn kunngjør at Nikulas Olavsson solgte til Ivar Erlingsson et månedsmatsbol i øvre ”Biorgum” (Børve) i Ullensvang.

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0032

Fire menn vitner, at Jartrud Haldorsdatter solgte sine eiendommer i Nordfjord til Torstein Torkelssøn, og derfor mottok 12 engelske Pund.

Salg, Middelalderen, Eiendom, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0033

Ivar Andresson, sysselmann i Bergen, sender melding til kong Magnus (Eriksson) om et drap i Bergen om våren samme år (?), da Arne Alfinnson drepte Einar Auga. Brevet beskriver hvordan drapet gikk til.En (delvis korrigert) ...

Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, 1300-tallet, Konger, Drap, Rettsvesen

Diplom Transkribert ubb-diplom-0034

Kong Magnus melder allmuen i Lom og Vågå, at han atter har lagt fjellvannene Lemundsjøen og Hjærdalsvannet i kongens allmenning under bygdens menn, som de ved kongens ...

Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, 1300-tallet, Konger, Allemannsretten

Diplom Transkribert ubb-diplom-0035

Christian Christoph Andreas Lange

Erkebiskop Arne (Ivarssøn Vade) av Nidaros, hans testamente til kirker, hospitaler, klostre, menn og kvinner.

Testament, Middelalderen, Diplomer, 1300-tallet, Arv, Kirkehistorie

Diplom ubb-diplom-0036

Biskop Gisbrikt i Bergen tilstår de botferdige, som på visse festdager besøker St. Albans kapell på Fimreite (i Sogn), 20 dagers avlat. Brevet er på latin; et av de få latinske brev i samlingen.

Middelalderen, Diplomer, 1300-tallet, Avlat, Biskop

Diplom ubb-diplom-0037

Tre menn kunngjør, at Steinar Klemetssøn og Ingeborg Kolbeinsdatter solgte til Sigurd Jonssøn en del av gården Rottås i Tingvoll sogn på Nordmøre.

Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel, Salg

Diplom ubb-diplom-0038

Einar Hugleiksson kunngjør at han har solgt til Isak Helgason 8 månedsmatsleier i Fanatun i Bø i Gardudal (Loen), og fått betalingen. Etter vidisse på pergament, datert Bergen, 15. oktober 1599: se under denne dato. ...

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol

Diplom ubb-diplom-0039

Vidisse av brev 1330, 24. mars (Stavanger): Biskopen Eirik i Stavanger m.fl. bevitner at Peter Petersson solgte til sitt søskenbarn Arnbjørn Ogmunnson sin odel i ...

Salg, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Arv, Eiendomshandel, Odel

Diplom Transkribert ubb-diplom-0040

Fire menn kunngjør, at Torer på Ims, hans hustru og sønn solgte til Halvard Eirikssøn på Helgøya (Sjernarøy sogn) en del av gården Ystebø på Vennestrand i ...

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel, Salg

Diplom ubb-diplom-0041

Kong Håkon Magnusson stadfester to eldre brev angående gården Byre, og forbyr med sitt råd alle å hindre brødrene Bjørn på Byre og Amund på Aga Arnbjørnssønner ...

Middelalderen, Lovgivning, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Konger

Diplom Transkribert ubb-diplom-0042

Tre menn kunngjør, at Torbjørn Halsteinssøn og Kvik Ketilssøn solgte til Steinar Nikulassøn et spand og tre månedsmatsbol i gården Haugen i Jonedals sogn, Hardanger.

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0043

Fire menn kunngjør et makeskifte mellom Sigurd Isaksson og hans hustru Ranhild og Øystein Sigmundsson på vegne av sin datter Gudrid. De skifter mellom seg gårdparter i Loen, Breim og Jølster.

Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Arv, Skifte, Eiendomstransaksjon

Diplom ubb-diplom-0044

Syv menn kunngjør, at Jon Haavardssøn ble forlikt med sin frende Eilif Olafssøn angående sin og sine søstres fordring på en del av gården Bjørkedal på Sunnmøre.

Middelalderen, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Forlik, 1300-tallet, Arv

Diplom ubb-diplom-0045

Jon Peterson, lensmann i Hardanger, kunngjør at seks lagrettesmenn i hans nærvær verdsatte garden Suerdbueit (Svartveit) til 6 månedsmatsbol.

Middelalderen, Eiendom, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol

Diplom ubb-diplom-0046

Orm Ogmundssøn selger med sin hustru Gunhilds samtykke til Jomar Erlingssøn 3 månedsmatsbol i Midgården i Ve i Årdal i Sogn

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0047

Viking Ivarssøn selger til Sigvat Sumarlidssøn 3 månedsmatsbol i gården Øvre Bergven i Ullensvangs sogn i Hardanger.

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0048

Hallvard Torleifsson selger en gårdpart i Stanganes på Eidskogen i Solør til Hallvard Toreson. Avskrift ved professor Johan Storm, etter ”Skindbrev lånt af adjunkt D. Grønvold d. 20/8 1895”. Det er ikke opplyst hvor originalen ...

Jordbruk, Middelalderen, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel, Prestegårder

Diplom ubb-diplom-0049

Eilif Brynjulfssøn vedgår å ha solgt til Sigurd Ormssøn 10 månedsmatsbol Loftus i Ullensvangs sogn i Hardanger, med unntagelse av havn, for 44 kyrlag, hvorav 31 er betalt i gode varer, mens resten skal være ...

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0050

To menn kunngjør at Hallad Torsteinsson solgte til Hallvard Gautsson halvtredje månedsmatsbol i Freim i Odda.

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0051

Vinald Henriksson, prost ved Apostelkirka i Bergen kunngjør for sin verdige herre biskop Jakob et vitnesmål han har tatt opp i prestegarden på Voss. Herborg Guttormsdotter har ført to vitner for at Jon Askelsson sine ...

Barn, Ekteskap, Middelalderen, Diplomer, 1300-tallet

Diplom ubb-diplom-0052

Fire menn kunngjør, at Torkel Romundssøn solgte til Torer Jonssøn 7 ½ månedsbol i gården Helland i Ullensvang sogn i Hardanger, hvorav Ullensvang kirke årlig skulle ha et halvt løp til et bordtags vedlikehold.

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0053

Gaut Vidarsson og Åsodd Knarrarson kunngjør og bevitner en gardhandel. Torstein Torbjørnsson og kona hans Magnhild har solgt til Herman Surhagen to mannsverk i Skjølingstad i Torvastad, i bytte med halve Reve i Kleppe (Bore), ...

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel, Eiendomstransaksjon

Diplom ubb-diplom-0054

Tre menn kunngjør at Askel Tolfsson og hans hustru solgte til Steinar Nikulasson halve grasgarden (hagen) i inste tun i Torljotsvik i Samlands herad, Jondal i Hardanger.

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0055

Fire menn kunngjør at Åsa Håvardsdatter solgte til Olav Oddsson et pundsbol i Åse Jondal, Hardanger

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0056

To menn kunngjør, at Fridik Sigvatssøn solgte til Eirik Aslakssøn solgte til Eirik Aslakssøn 3 ½ månedsmatsbol i Midtre Stynin i Ryggjar sogn (Aurland) i Sogn.

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0057

Magnus Assurson kunngjør at Rallaug Osmundson solgte til Steinar Niculasson en gardpart i Torljotsvik (Vik indre?) i Jondal, Hardanger.

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0058

Tre menn kunngjør, at Greip Ivarssøn solgte til Olaf Erlingssøn 5 månedsmatsbol mindre enn et halvt spannsbol i Sæbø i Legreids sogn (Eidsfjord) i Hardanger for 17 kyrlag og mottok betaling samt gav ham plass ...

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0059

Nils Griis Alstrup Dahl

Arnbjørn Sunnulvsson, prost ved Apostelkirka i Bergen, forplikter seg til å bygge et langskip med tilhørende skipsbåt for allmugen på Voss. Til vederlag for dette skal han ha halvannet kyrlag fra hver skattepliktig mann i ...

Middelalderen, Skatt, Diplomer, 1300-tallet, Langskip

Diplom ubb-diplom-0060

To menn utsteder vitnesbyrd om at Simeon Eirikssøn aldri har gjort falsk handel ved salget av en kjøttønne.

Handel, Middelalderen, Rettssak, Kunngjøring, Diplomer, 1300-tallet

Diplom ubb-diplom-0061

Middelalderen, Eiendom, Gård, Diplomer, Leieforhold, Biskop, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0062

To menn kunngjør, at Olaf Bårdssøn og Erling Bjarnessøn solgte til Ivar Sigurdssøn 8 ½ månedsbol i gården Vivilstad i Fardal (i Sogn).

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0063

To menn kunngjør, at Sigurd Botolfssøn og hans hustru avsto til Botild Ivarsdatter 7 løpers bol i Øvre Brekke i Flåm sogn i Sogn.

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0064

Fire menn kunngjør at de var til stede på Rolid, ”j Ringissakers sogn j Redale”, da Sigrid Sigurdsdotter solgte til kannik Guttorm Ogmundsson sin part av gården Hjelle i Aurdal (Valdres).

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0065

Samme skriver (og samme sak) som i brevet 1403, 16. februar. De to nevnte brevene har vært sammenføyd, men er nå atskilt.To menn kunngjør at Sigrid Sigurdsdatter mottok av Sira Guttorm kjøpesummen for gårdspartene ...

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Salg, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0066

To menn kunngjør, at Bård Johanssøn og hans hustru Gudrun Torsteinsdatter solgte til Olaf Erlingssøn for 15 mark, så meget som Gudrun eiet i gården Indre Tunheim i Jatmund kirkesogn i Vanylven

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0067

To menn gjør kjent, at Tord Eivindssøn og hans forlovede Elin Toresdatter solgte en halv markbol i Nordre Hval, Heggen i Modum, med alle rettigheter til Eivind Ljotssøn.

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Landskyld, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0068

Øysstein Tollefssøn og Torstein Halvardssøn gjør kjent, at Bård Jonssøn påtok seg på arvingens vegne å svare hustru Ingeborg Trondsdatter for retten angående gården Kirkebø, Solvorn i Sogn.

Middelalderen, Eiendomsforhold, Gård, Diplomer, Arveoppgjør, Arv, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0070

Ivar Eirikssøn frir Halvar Torgeirssøn fra 2 ½ månedsmatsbol i gården Oppheim i Odda Sogn

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomstransaksjon, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0071

Tre menn kunngjør, at Toorgils Erikssøn gjør kjent for dem at han hadde solgt til Eilif Arnfinssøn to månedsmatsbol i Orms jord i Eye i Ryggjar sogn, Aurland i Sogn.

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0072

Christian Christoph Andreas Lange

To menn gjør kjent at abbed Bjarne på Hovedøya bygslet gårdene Verp og Skreipin i Haug sokn i Eiker til Agmund Saukeson.

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Leieforhold, Biskop, 1400-tallet, Leiekontrakt

Diplom ubb-diplom-0073

To menn gjør kjent at gården Hjelle i Odd sogner Gamle Tormodssons eiendom, halvt til eie og halvt til odel.

Jordbruk, Middelalderen, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Leieforhold, Odel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0074

Gudrid Halbjørnsdatter selger til Bård Sigurdssøn 4 månedsmatsbol i gården Gjørvingaseter i Vikør sogn i Hardanger

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0075

Erik Erikssøn, lagmann i Oslo, pålegger Sigurd og Olaf, eierne av gårdene Øvre og Nedre Ås i Haslum sogn i Bærum, som trettet om grenseskjellet, å møte på åstedet til sommeren for å motta den ...

Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Diplomer, Dom, 1400-tallet, Lagmenn

Diplom Transkribert ubb-diplom-0076

Eirik Lodingssøn og hans kone Inga selger til Jon Skeggessøn 7 løpsbol i gården Øvre Ås i Flets sogn i Arnefjord i Sogn.

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet, Laupsleie

Diplom ubb-diplom-0077

Sira Tord Jonssøn, prest i Haslum, og seks lagrettemenn i Østre Bærum bestemmer ifølge lagmannens kjennelse og åtte vitners vitnesbyrd grensene mellom Øvre og Nedre Ås i Hasøum sogn i Bærum. Dette utfra en avgjørelse ...

Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Diplomer, Dom, 1400-tallet, Eiendomsrett

Diplom Transkribert ubb-diplom-0078

Dette diplomet fra Bergen, datert 10. juli (Knutsvokudag) 1413, er et godt eksempel på arkiveringspraksisen. Det inneholder kopier (vidisser) av fire tidligere diplomer, som alle gjelder en mann med navnet Ivan Erlingsson og eiendommene tilhørende ...

Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, 1400-tallet

Diplom Transkribert ubb-diplom-0080

Helga, abbedisse på Gimsøy og konventsøstrene gir fru Ingeborg Erlingsdatter kvittering for hennes ombud med klostrets jordedgods «j Nordlandum», som hun har gjort regnskap for.

Middelalderen, Kloster, Diplomer, Klostervesen, Jordegods, 1400-tallet, Ombud

Diplom ubb-diplom-0081

Jon Kalssøn, lagmann i Tønsberg, dømmer i saken mellom Eyvind Kump og Asgout Sveinungssøn angående Bjorfossen i Heggen skibrede, den sistnevnte til å betale 2 ½ mark i kosthold.

Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Diplomer, Dom, 1400-tallet

Diplom Transkribert ubb-diplom-0082

Tre menn gjør kjent at brødrene Simon, Eindrid og Erling Steinbjørnssønner skiftet gården Elde (Rugsund i Davik) mellom seg og la en tredjedel under Myrold (i Ståreim).

Middelalderen, Diplomer, Arveoppgjør, Skifte, Arv, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0083

To menn gjør kjent at Viking Ormsøn og Aslak Sigurdssøn ble forlikt om arven etter Orm Isakssøn i Hardanger.

Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, Forlik, Arveoppgjør, Arv, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0084

To menn kunngjør, at de på vårtinget på Austrått vitnet for sysselmenn i Ryfylke Ivar Ormssøn, at både Lutsi og Haga (i Høyland) hadde rett til kvernstø og fiskeri i bekken som renner mellom de ...

Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Diplomer, Dom, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0085

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0086

Biskop Håkon i Stavanger gjør kjent for almuen i Eidfjord i Hardanger, at han har betrodd Arnvid Arnvidssøn å innkassere de biskoplige inntekter i sognet og innkassere utbytte av innbetalte bøter m.v

Middelalderen, Kunngjøring, Skatt, Diplomer, Kirkehistorie, Biskop, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0087

Magnus Assurssøn og Bergulf Hallessøn gjør kjent at Halvard Eirikssøn og Ragna Steinarsdatter solgte til Holgeir Kvikssøn 3 ½ månedsbol i Haugen og Vik i Samla herred i Jondal sogn i Hardanger.

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0088

Torleif Ivarssøn erkjenner at han har solgt til Gamle Tormodssøn 11 spannsbol i gården Hjelle i Odda sogn i Hardanger og at han har innkassert betalingen.

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet, Spannsbol

Diplom ubb-diplom-0089

To lagrettemenn i Jondal sogn i Hardanger gjør kjent at Bård Sigurdssøn og Arnfinn Jonssøn ble forlikt om delingen av Kvenurd og Arnfinnsteigen i Jondal.

Middelalderen, Rettssak, Eiendom, Kunngjøring, Diplomer, Forlik, Dom, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0090

To menn gjør kjent at Tord Narvessøn solgte til Narve Ogmunddøn begge Rustad-gårdene i Ringsaker (Hedemark).

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0091

To lagrettemenn kunngjør, at Hallvard Pålssøn solgte til Hallvard Tordssøn sin del i Berge sogn i Solør samt sine fordringer på Østre Hokkås, som Joar Gudthormssøn hadde hevdet, samt at han innkasserte betalingen.

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Diplom ubb-diplom-0092

Biskop Håkon i Stavanger kvitterer Arnvid Arnvidssøn for seks års forpakning av de fastsatte biskoplige inntekter i Eidfjord sogn (Hardanger)

Middelalderen, Skatt, Diplomer, Kirkehistorie, Biskop, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0093

Odd Herjulfssøn selger delevis sammen med Torald Åsmundssøn sin gård Godinagerde i Sandeid sogn i Vikedals skibrede (Ryfylke) til Sigurd Rolfssøn.

Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0094

Torkel Eirikssøn selger til Eilif Gunnarssøn hele gården Håland i Grindheim sogn for 5 merker gull.

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0095

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, 1400-tallet, Salg av eiendom

Diplom ubb-diplom-0096

Hafer Styrkarssøn og Omund Eysteinssøn, lagrettemenn i Sogn, kunngjør et endelig vitnesbyrd om den mishandling som Asbjørn Olafssøn hadde høvet mot Sigrid Eilifssdatter. Gitt av fru kansellirådinne Christie. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 722.

Strafferett, Middelalderen, Rettssak, Diplomer, Dom, 1400-tallet, Lagmenn, Forbrytelser

Diplom ubb-diplom-0097

To menn gjør kjent at Eiulf Kolbjørnssøn, Arne og Sigurd Sigurdssønner og Gudrid Torsteinsdatter solgte til Viking Ketilssøn deres part i et månedsmatsbol i gården Hovland i Ullensvang sogn.

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0098

Datert «manedagen før Niclasmesso» (6. desember), uten år. Om sannsynlig årstall jfr, Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 845, der brevet er trykt

Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Diplomer, Dom, 1400-tallet, Lagmenn

Diplom ubb-diplom-0099

To menn bevitner at et halvt månedsmatsbol med have i gården Vik i Samland herred alltid har vært søstrene Turid, Astrid, Gudrun og Sigrid Haldorsdøtres fedregods, og at det var solgt til Trondssøn med disses ...

Jordbruk, Middelalderen, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0100

Avskrift av originalen er vedlagt. Et makulert diplom på pergament datert Bergen april 1600 er vedlagt. Dette diplom inneholder en avskrift av ovenstående diplom av 20.6.1431.

Jordbruk, Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Gård, Diplomer, Dom, 1400-tallet, Lagtinget

Diplom ubb-diplom-0101