En pakke dokumenter vedkommende selskabets stiftelse. 42

Bl. a. den trykte indbydelse fra 1825. Love 1826, m. m.


Herman Foss

Herman Foss' plan for anskaffelse av et dampskip til Bergen. Planen er undertegnet av H. Foss Bergen 31 October 1824 på side 16. I forlengelsen av denne planen følger et driftsbudsjett ...

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-001

Korrespondanse knyttet til selskapets stiftelse.

Skipsfart, Dampskip

Brev ubb-ms-0032-a-002

Wilhelm Frimann Koren Christie

Utkastet beskriver blant annet dokumenter som var planlagt utarbeidet i forbindelse med stiftelsen. "1. Love for Interessentskabet. ...

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-003

August Konow

Dokumentet inneholder argumentasjon for anskaffelen av dampskipet Oscar, og er undertegnet av August Konow.

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-004

Herman Foss; Wollert Konow

Dokumentet inneholder kommentarer til budsjettet for et dampskip. Dokumentet åpner på følgende måte: "Efter opfordring giver ieg mig den Frihed angaaende de tilstillede Overslag, over Indtægter og Udgivter for en Dampbaad, ...

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-005

Dokumentet inneholder blant annet beregninger av hastighet under ulike værforhold . Dokumentet er udatert og uten signatur.

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-006

I dokumentet beskrives Herman Foss som formann i den nedsatte Commision. Det gjøres rede for tegnelse av aksjer i de planlagte anløpsbyene. Under punkt 8 blir navnet Oscar vedtatt: "Efter Commishionens ...

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-007

Dokumentet er udatert og uten signatur.

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-008

Dokumentet åpner med følgende tekst: "De Puncter, som den af det nyttige Selskab udvalgte Commission angaaende en Dampbaads Anskaffelse har foreslaaet Actietagerne den 18de October 1825 ere følgende." Videre følger ...

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-009

Wilhelm Frimann Koren Christie

Dokumentet er trolig et utkast til lover for aksjonærene.

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-010

Wilhelm Frimann Koren Christie

Forslaget inneholder strykninger og rettelser. Det er tilsammen 18 paragrafer.

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-011

Wollert Konow; Fredrik Meltzer

Invitasjon fra Det nyttige Selskab til å tegne aksjer. Invitasjonen er undertegnet "Bergen i det nyttige Selsab 4. novbr 1824._ Klagenberg . W. Konow. Meltzer."

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-012

Herman Foss

Trykt circulaire til aksjonærene med informasjon om at det var tegnet kontrakt med Samuel Owen i Stockholm om leveranse av "det forønskede Dampfartøi". Videre følger en detaljert beskrivelse av fartøyet. "Bergen, i Commissionen for en ...

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-013

Georg Mowinckel

Brev knyttet til selskapets stiftelse til "Høyvelbarend Herr Stiftamtmand Christie Comand. af Nordstjern."

Skipsfart, Dampskip

Brev ubb-ms-0032-a-014

Georg Mowinckel

Brev angående kontakt med Stokholm til "Høyvelbarend Herr Stiftamtmand Christie, Comand. af Nordstjern."

Skipsfart, Dampskip

Brev ubb-ms-0032-a-015

Rutetabell med Distance i Mile, Medgaaende Tiid i timer, Andkomsten, Stoppetiid og Afgangstiid.

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-016

Første side er en pristabell for pris per person på første klasse fra Bergen til de ulike anløpsstedene på ruten. Andre side er en tilsvarende men kortere tabell fra Christiania. Tredje side er et forslag ...

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-017

Dokumentet er et utkast med overstrykninger og tilføyelser. Utkastet ser ut til å være skrevet på vegne av Directionen for Dampfartøyet N. N. Nederst på dokumentet står det "Een Actie ...

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-018

Dokumentet er et notat i forbindelse anskaffelse av dampfartøy i Bergen. Dokumentet er udatert og uten signatur.

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-019

Skjemaet har tekst med åpne felt som kan fylles ut: "Fortegnelse over de fra ___ med Dampfartøiet Oscar afgaaende Passagerer den ___ 18___". Dokumentet er udatert og uten signatur.

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-020

Skjemaet har tekst med åpne felt som kan fylles ut: "Kart over de fra ___ med Dampfartøiet Oscar afsendte Pakker og andre Sager den ___ 18___". Dokumentet er udatert og uten ...

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-021

Wilhelm Frimann Koren Christie

Innkallelse til møte angående forhandlinger med mer. Mottakeren har etternavnet Grieg.

Skipsfart, Dampskip

Brev ubb-ms-0032-a-022

Brev til "Høivelbaarne Herr Stiftamtmand Christie Kommandeur af Nordstjernen, Bergen". Brevet inneholder utelukkende en liste på 7 punkter med spørsmål til driften av et dampfartøy.

Skipsfart, Dampskip

Brev ubb-ms-0032-a-023

Dokumentet åpner som følger: "Fragt af Varer etc: med Dampbaaden Oscar, foreslaaes at blive: For hver Cubic [..]" Dokumentet er udatert og uten signatur.

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-024

Dokumentet er en pristabell for pris per person på første klasse fra Bergen til de ulike anløpsstedene på ruten.

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-025

Utkastet inneholder 17 prargrafer med strykninger, tillegg og rettelser.

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-026

Dokument i forbindelse anskaffelse av dampfartøy i Bergen. Dokumentet er udatert og uten signatur.

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-027

Dokument i forbindelse anskaffelse av dampfartøy i Bergen. Dokumentet er udatert og uten signatur.

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-028

Dokumentet omhandler regnskap, og er først undertegnet 18 november 1831 av blant annet Brun og Mowinckel. Dernest er det undertegnet 20 september 1834 av blant andre Schydtz, A.W. Greve og ...

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-029

Dokument angående aksjer i Interesentskabet for Dampfartøyet N.N. Dokumentet er udatert og uten signatur.

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-030

Utkastet til liste over anløpssteder har overstrykninger og tillegg. På første stopp er Stavanger strøket over, og Haugesund lagt til. På andre stopp står igjen Stavanger, denne gang uten overstrykning. Etter listen ...

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-031

Adam W. Müller

Brevet er skrevet "Til Hans Høyvelbaarenhed Herr Stiftamtmand Christie, Comaneur af Nordstjernen m. m., Bergen". Brevet omhandler korrespondanse med Amserdam "[...] om Fragten for Passagerer ...

Skipsfart, Dampskip

Brev ubb-ms-0032-a-032

Georg Mowinckel

Brev angående kontakt med Stokholm til "Høyvelbaarend Herr Stiftamtmand Christie Comand af Nordstjernen"

Skipsfart, Dampskip

Brev ubb-ms-0032-a-033

"Tabel over Distanserne imellem alle Byer og Ladepladse paa Veien fra Bergen til Christiania, og mellem Stederne paa Østsiden af Christiania-Fjorden, Opmaalte i geographiske Mile paa de ...

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-034

Brev angående selskapets stiftelse til "Herr Stiftamtmand Christie Comand af Nordstjernen og Amtmand Hagerup [...]" Ukjent avsender, udatert.

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Brev ubb-ms-0032-a-035

Wilhelm Frimann Koren Christie

Innkaling til å "treffe en foreløbig Overenskomst". "Undertegnede skal indfinde sig". Brevet er først Undertegnet Christie, og dernest med med en rekke signaturer. Nederst er dokumetnet datert ...

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Brev ubb-ms-0032-a-036

Avskrift av aksjebrev, merket "Copi". Undertegnet N.N. I aksjebrevet beskrives Transport mellom Stockholm og Gøtheborg. Brevet er undertegnet "Stockholm". Denne avskriften kan ha blitt brukt som forelegg ...

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Manuskript ubb-ms-0032-a-037

Brev angående selskapets stiftelse til "Herr Stiftamtmand Christie" i Bergen. Brev i 7 punkter Brevet er verken underskrevet eller datert.

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Brev ubb-ms-0032-a-038

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brev undertegnet Bergen 27 de Dec br. 1825 av Christie. Brevet nevner damp-baade, og Mowinckels erfaring fra Holland og Amsterdam. Det er påført en kommentar neders til ...

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Brev ubb-ms-0032-a-039

"Til Hans Høyvelbaarenhed herr Stiftamtmand Christie, Commandeur af Nordstiernen m:m:, Bergen" Med seglet AWM, som kan stå for Adam W. Müller. "Jeg har herved den Ære, at sende Deres Høyvelbaarenhed Udkastet ...

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Brev ubb-ms-0032-a-040

Trykt kvittering med følgende tekst: "För STANDS-PERSONER., Innehafvaren häraf har betalt _ R:dr _ sk. Banco för en plats å Angfartyget Upsala till Resan emellan_ , och ...

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Kvittering ubb-ms-0032-a-041

1825

Prospekt på dampbåt fra Amsterdam. Datert Amsterdam, April 1825. Gebroeders Van Vlissingen, Didericus Bernhardus Liedermooij.

1800-tallet, Bergen, Skipsfart, Dampskip

Hefte ubb-ms-0032-a-042