Efterladte utrykte Manuskripter Katalog III. 1

n. 1. Eidfjord i Fortid og Nutid. I & II. En historisk-topografisk Beskrivelse. (Olafsen anfører: Arbeidet er ikke helt færdig. Forordet dat. Voss i Mai 1931. Del I: "Den almindelige Beskrivelse." 4°. 319 beskr. bl. Omslag. L. Del II: "De enkelte gaarde." 4°. 217 beskr. bl. Omslag. L. (N. 1. Udlagt i en mappe.) n 2. Norsk topografi. Fortegnelse over Norske topografiske Skrifter. (Manuskriptet bestaar av 27 Leg, hver indeholdende en række notater på løse Blade. Paa Leggene er anført antallet av Bladene inden hvert Leg.). 4°. Indlagt i Mappe.(N. 2. indlagt i en Mappe). n. 3. Almenningene i Norge fra den ældste Tid til Nutiden. ( Olafsen anfører: " En kort Beskrivelse av alle Almenninger, som kjendes i vort Land. Arbeidet findes i Landbruksdepartementet; det foreliggende manuskript var det første udkast"). 4°. 492 beskr. bl. L. (777 n. 3 indlagt i en Mappe). n. 4. Almenningsvæsenets oprindelse og udvikling i Norge. En oversigt. ( Olafsen anfører: "Det er en kortfattet udsigt over Almenningsvæsenets udvikling i vort Land fra ældre Tider til Nutiden.") 4°. 133 beskr. bl. L (777 n 4 indlagt i Mappe). n. 5. Et Liv gjenoplevet i Mindet. En Selvbiografi. 4°. 294 beskr. bl. 583 pag. s. L. /777,5 indlagt i en Mappe). n. 6. Vosse-Sogn eller Voss Historie fra Oldtiden til Nutiden. Skrevet 1930 -31. 4°. 634 beskr. bl. L. (777, 6 indlagt i en mappe). n. 7. Utrykte Avhandlinger. (Flere av dem er dog trykt). Bestaaende av: a. De Norske Præstegaarde. (Ukomplet. 3 indleg. 4°. 88+26+41 beskr. bl. L. b. Historiske Avhandlinger. Gamle Skikke i Hardanger. Et Omslag bestaaende av: 1. Gamle Skikke, I - II. 4°. 9 + 9 beskr. bl. L. 2. Belaskikke i Hardanger. 4°. 16 beskr. bl. L. 3. Gamle Bygningskikke i Hardanger og Romsdalen. 4°. 35 beskr. bl. L. 4. Bryllupskikke i Hardanger. 4°. 14 beskr. bl. L. 5. Juleskikke i Hardanger 4°. 6 beskr. bl. L. 6. Levninger av gammel Overtro i Hardanger. 4°. 9 beskr. bl. L. 7. Folkekarakterer i Hardanger. 4°. 9 beskr. bl. L. c. Lidt om Gaardene Erdal og dens Beboere. 4°. 9 beskr. bl. L. d. Hella Gad. 2 Indleg. 4°. 12 + 10 beskr. bl. L. e. Biskop Johan Ernst Gunnerus. 4°. 15 + 6 beskr. bl. +3 Indleg. L. f. Gerhard Schøning. 4°. 8 beskr. bl. L. g. Notat om Presten til Finnøy Samuel Lauritsøn Lind. (c. 1580 - 1650) samt hans Børn. 4°. 1 beskr. bl. L. h. Kølle-Slegten i Ulvik. 4°. 3 beskr. bl. +1 Indleg. L. i. Hr. Erik Iversen Nordal. 4°. 6 beskr. bl. L. j. De ældste historiske Efterretninger om Norge. 4°. 20 beskr. bl. L. k. Priser paa Træmaterialer i ældre Tid. 4°. 11 beskr. bl. L. l. Kirkenes Jordegods i Ulvik. 4°. 6 beskr. bl. L. m. Ekstra skatter i 1764 og Opløbene i Bergen. Stemninger i Hardanger. (Ukomplet). 4°. 9 beskr. bl. L. n. Fortellinger og Sagn fra Aga. 4°. 2 beskr. bl. L. o. Provst N. Hertzberg og Natteløberiet. 4°. 4 beskr. bl. L. p. Husmænd i Ullensvang i ældre Tid. 4°. 9 beskr. bl. L. q. Jordbruk og Havbruk i Nordmør i ældre Tid. (Ukomplet). 4°. 15 beskr. bl. L. r. De gamle Nordmænds Tidsregning. (Ukomplet). 4°. 14 beskr. bl. L. s. Beskrivelse over Nummedal og Sandsvær, forfattet af stedets Foged Hans Zakarias Flor og Sorenskriver Christen Styks. 1760 (Ukomplet). Fol. 3 beskr. bl. L. (N. 7 a-s. indlagt i en Mappe) Bemærk[ning] Sogneprest O. Olafsen har angaaende samlingen av utrykte efterladte manuskripter bl.a. bestemt følgende: "Det er mit bestemte ønske og vilje, at Bergens Museum skal ha den fulde eiendomsret over samtlige manuskripter, saaledes at Museets Direktør til enhver tid har adgang til at la mine manuskripter trykke og offentliggjøre - enten ved Museet selv eller ved andre, som Museets Direktør dertil vilde tillate, dog med den klausul, at manuskripterne skal trykkes og utgives i den form, saavel hva indholdet som sprogform angaar, som disse forefindes fra min haand. Voss 20. Nov. 1931. (Ef. Bibl. Kopibok 1931 og Direktørens Indk. Breve 1931)


Olaf Olafsen

Historie, Voss, Hardanger

Manuskript ubb-ms-0777-n-06