side 1 av Diplom datert 1342, 6. oktober. Bergen (Munkeliv). Nå trykt i Diplomatarium Norvegicum B.21. Nr. 66

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.