side 1 av Øverste Kammerherre for Kongen underretter Christian Magnus Falsen at Stortings deputasjon sin taffel er i Kronprinsens Sal.

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.