side 3 av Stiftamtmann W. F. K. Christie’s taler i klubmøtene i tiden ca. 1813 – 1827. [Udaterte] - 02

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.