side 14 av Naturen. Nr. 5, Mai 1878, 2. årgang

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.