1648, 12. oktober Hordaland, Granvin, Eide overdragelse

1648-10-12

Da Åmund Siverssøn på Hamre, lagrettemann i Granvin skipreide, på grunn av alderdommens skrøpelighet ikke klarer å betale skatt for sitt odelsgods, har han med sin hustru Ingri Gundersdatters samtykke overdratt dette til sine arvinger, ...

Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsgods, Gods, Arving, Overdragelse, Skatt

Diplom ubb-1648-10-12

1652, 24. februar Hordaland, Ulvik, Spånheim salgsbrev

1652-02-24

Guttorm Olluffssøn på Røynestrand, lagrettemann i Granvin skipreide i Hardanger, har solgt til lagrettemann Svend Torkildssøn på Lillegraven og hans hustru Kirsten Davidsdatter, sin rette odelsjordpart i gården Mo i samme skipreide for 16 riksdaler ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Lagrettemann, Odel, Skjøtningsøre, Odelsjord

Diplom ubb-1652-02-24b

1636, 13. oktober Hordaland, Ullensvang kunngjøring ; (salg)

1636-10-13

Havor (?) Lauritssøn Folkdal, lagrettemann i Granvin skipreide, kunngjør at han har solgt til Isak Lauritssøn på Måge i Ullensvang skipreide sin rette odelspart i nevnte Måge for [...] riksdaler og i skjøtningsøre 1 riksort.

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Skjøtningsøre, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1636-10-13b

1627, 25. november Hordaland, Eidfjord, Midhus kunngjøring ; (arv) stadfesting ; (arv) kunngjøring ; (salg)

1627-11-25

Seks lagrettemenn fra Ulvik og Granvin skipreider i Hardanger kunngjør og stadfester at Torstein Ormundssøns hustru Gurun Lauritsdatter hadde arvet i odelsparter og eiendom etter sin søster Anne Guttormsdatter. Likseså stadfester Guttorm Anderssønn på Skår, ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Arv, Stadfesting, Gods, Eiendom, Odelspart, Salg ; (jordgods), Jord , kjøp og salg

Diplom ubb-1627-11-25

1634, 4. oktober Hordaland, Granvin kunngjøring ; (skifte)

1634-10-04

En lagrettemann i Øystese skipreide og fem lagrettemenn i Granvin skipreide kunngjør, at da det ble holdt skifte etter Knut Halsteinssøn på Varberg i Eidfjord mellom Peder Siverssøn på Frøsvik, på hans hustru Torbjør Torbjørnsdatters ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Arving, Seter

Diplom ubb-1634-10-04