Den Jyske Lov 1


Kong Waldemar II’s danske lov

Juridisk litteratur, Danmark, Lover, 1200-tallet, Danmark vedk., Rettshistorie, Waldemar II’s danske lov, Den Jyske Lov