Widerøe's Flyveselskap A/S

[Angeltveit? Nyborg]

1962-06-07

Angeltveit? Nyborg

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070654

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Angeltveit, Åsane]

1962-06-07

Angeltveit, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070738

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Angeltveit, Åsane]

1962-06-07

Angeltveit, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070737

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Angeltveit, Åsane]

1962-06-07

Angeltveit, Åsane

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070736

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Angeltveit? Nyborg]

1962-06-07

Angeltveit? Nyborg

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-070653