Samlinger

Astrup-samlingen

Billedkunstneren Nikolai Johannes Astrup (1880 -1928) var en sentral billedkunstner rundt år 1900. Etter å ha vært elev hos Harriet Backer i Kristiania, og Christian Krogh i Paris, kom han i 1902 hjem til Jølster i Sogn, hvorfra han til tross for dårlig økonomi og dårlig helse klarte å etablere seg som en sentral norsk kunstner de første tiår av 1900-tallet. Hans bilder var originale, særlig tresnittene var populære, og motivene hentet han som oftest fra hjembygden Jølster. Manuskript- og brevmaterialet som presenteres her er kommet til UB Bergens Spesialsamlinger over en årrekke, og er derfor hentet fra flere forskjellige håndskriftsamlinger i biblioteket. De mange private brevvekslingene mellom Astrup og venneparet Ågot og Per Kramer er et sentralt innslag i materialet, men her er også brever til flere kulturpersonligheter som for eksempel Haakon Shetelig og mer manuskriptpreget materiale.
Boksamlinger

Universitetsbiblioteket i Bergen er en videreføring av det gamle Bergens museums bibliotek. Boksamlingene fra dette befinner seg for en stor del i Manuskript- og librarsamlingen. Som en følge av gaver og donasjoner samt innsamlinger utført av museet og biblioteket er Manuskript- og librarsamlingen i dag i besittelse av betydelige samlinger av antikvarisk interesse.De bergenske Laugsarkiver

Spesialsamlingene har en stor samling av laugsdokumenter fra laugene i Bergen. I arkivet kan man finne både forhandlingsprotokoller, brev, lærekontrakter og mestermerker. Laugsarkivene digitaliseres og katalogiseres nå fortløpende. Først ut er deler av Bakerlauget og Guldsmedlauget, samt hele Repslagerlauget.


Det Nyttige Selskab

Det Nyttige Selskab i Bergen ble stiftet 18. oktober 1774 av rektor Jens Boalth og virker fremdeles. Det ble grunnlagt med det formål å "at ophjælpe Industri, Almueoplysning, Agerdyrkning og Fiskeri". Dagens hovedformål innbefatter forskjønnelsen av Bergen by.


Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdiget etter bestemte regler, og vanligvis datert til middelalderen. De fleste norske diplomer som fyller denne definisjonen er publisert i det store verket: Diplomatarium Norvegicum (DN). Den opprinnelige grunnstammen i UB Bergens diplomsamling finnes innenfor dette tidsrommet. I midlertid har UB Bergen utvidet begrepet til å omhandle de fleste eldre rettslige aktstykker i Spesialsamlingene. Samlingen inneholder derfor også dokumenter fra det 16. århundre som er skrevet etter ca. 1570 som er DNs tidsramme for kildeutgivelser, samt dokumenter fra det 17., 18. og 19. århundre. Samlingens emnemessige innhold er i første rekke eiendomsdokumenter: grunnbrev, skjøter, skiftepapirer og kontrakter, men også andre tema er representert. Diplommaterialet er et viktig kildemateriale for historikere som arbeider med senmiddelalderen og tidlig moderne tid for Vestlandet, da dette er en periode da kildetilfanget for en stor del er ganske begrenset.

Vi jobber for tiden med en digital revisjon av diplomsamlingen, derfor vil noen bilder ikke være synlige imens dette pågår. Diplomer etter 1664 er fremdeles ikke digitalisert, men dette arbeidet er pågående.

Trykk her for fullstendig katalog over Diplomsamlingen.


Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskningsprosjekt som gikk fra 2002 til 2006.


Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskningsprosjekt som gikk fra 2002 til 2006


Fotografiske samlinger

Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket er en av landets største og mest anerkjente arkiv av historisk fotografi. Samlingen består av enkeltbilder og arkiver av varierende størrelse fra fotografer, samlere og private givere.
Himmelbrev

I magasinene til Manuskript- og librarsamlingen finner vi flere av de såkalte himmelbrevene, det vil si et brev skrevet av Gud selv og sendt til menneskene enten på mirakuløst vis eller ved at erkeengel Mikael brakte det til jorden.

Det best bevarte eksemplaret av et himmelbrev ved Universitetsbiblioteket er trykt i Bergen en gang mellom 1846 og 1857. Den som beholdt en kopi av himmelbrevet, enten håndskrevet eller trykket, og ikke minst som også etterlevde dets formaninger, skulle skånes for alvorlige plager. Det ble trykket utallige eksemplar av himmelbrevene, og jamført dem som reiste rundt og forsøkte å selge himmelbrev på siste halvdel av 1800-tallet, så hadde nær hver eneste gård allerede et himmelbrev i besittelse. Dette gjenspeiler både populariteten og hvilket alvorstyngende inntrykk disse små skillingstrykkene utgjorde i folks hverdag.


Kartsamlingen

Kartsamlingen ved Spesialsamlingene, UB Bergen, inneholder antikvariske eller historiske orienterte kart. Samlingen omfatter kart fra 1600-til 1900-tallet. Blant innholdet finner man kart fra mange av de store hollandske kartografer fra 1600- og tidlig 1700-tallet som for eksempel Johannes Blaeu (1596-1673) og Fredrick de Witt (ca. 1630-1706). Her finnes også en rekke eldre norske, men i hovedsak vestnorske og bergenske kart fra 17- 1800-tallet. Den største delen av de antikvare kartene er dog en stor samling med faksimiler som inneholder europeisk kartografi de siste 400 år. Spesialsamlingenes kartsamling utgjør to deler, en del med kartbøker og en annen del som består av kartblader. Nyere kartmaterialet er samlet i Realfag-bibliotekets kartsamling.


Krigstrykk

Universitetsbibliotekets krigstrykksamling inneholder en rekke forskjellige typer trykk, utgitt i perioden 1940-45. Herunder hører både norske og danske illegale aviser, engelske og amerikanske flyveblader, opprop, løpesedler og forskjellige andre typer propaganda-materiale. I tillegg ble det på 2000-tallet etablert et samarbeid mellom flere institusjoner som resulterte i en felles presentasjon av prosjektet "Illegale Aviser". Her finner man illegale aviser fra Universitetsbiblioteket i bergen, Bergen offentlige bibliotek, Hjemmefrontmuseet, Nasjonalbiblioteket og Ålesund Museum.


Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upublisert arkivmateriale. Store deler av den har vesentlig bergensk og vestnorsk interesse, men meget av samlingens lokalhistoriske stoff har rikspolitisk interesse på grunn av den dominerende stilling Bergen har spilt i norsk økonomisk, sosial og kulturell historie. Manuskriptsamlingen teller i dag ca. 2100 hovednummer. Alt sammen er katalogisert og oppstilt som en samling uten underavdelinger. Et hovednummer kan innholde enkeltobjekt eller et større arkiv med flere tusen objekt. Manuskriptsamlingen er i hovedsak kommet i stand ved gaver og i mindre utstrekning ved kjøp.Norrønt Arkiv. Samling med reprofotografi av norrøne håndskrifter

Reprosamlingen omfatter avfotograferinger fra Norge, Sverige, Danmark, Island, Irland, Storbritannia og Tyskland.


Plansjeverk og illustrasjoner

Inneholder bokverk, plansjer og enkeltblader

Sudan-samlingen

Sudan-samlingen ved Spesialsamlingene er et resultat av trolig det lengste internasjonale samarbeidet ved UiB, nemlig med Universitetet i Khartoum, et samarbeid som har 60-årsjubileum i 2023.

Det begynte da den berømte sosialantropolog Fredrik Barth reiste til Darfur for feltarbeid. Professor emeritus i sosialantropologi, Gunnar Haaland og professor emerita i arkeologi, Randi Haaland, dro sammen med Barth til Sudan.

Gunnar Haaland, Leif Manger, Gunnar Sørbø m.fl. grunnla den verdensledende Bergen School of Social Anthropology, hvor den første doktorgraden ble gjennomført av den anerkjente antropologen fra Sudan, Abdel Ghaffar M. Ahmed.

Randi Haaland har vært nøkkelperson for utvikling av institutt for arkeologi ved Universitetet i Khartoum og hennes to siste PhD-studenter skrev begge om Sudan – hvorav en var en høyprofilert arkeolog fra Sudan.

Mellom Darfur og Khartoum, på tvers av de endeløse regionene Kordofan, Nilen, den østlige ørkenen og Rødehavet, men også i Sør-Sudan reiste forskere fra Bergen på feltarbeid. I tillegg til at deres egne notater har skapt verdifulle faghistoriske samlingene, samlet de også bilder og kopier av dokumenter som gir innsikt i Sudans historie i århundrene etter middelalderen da de kristne nubiske kongedømmene styrte landet. Parallelt ble det bygd opp boksamlinger for Sudan-studier ved Universitetsbiblioteket i Bergen, og stadig flere fagmiljø ble involvert i Sudan-forskning; og omfattende prosjekter ble initiert.

Denne websiden presenterer materialet fra alle disse kulturelle epokene, geografiske regionene og fagområdene som Sudan-studier i Bergen har fokusert på siden 1963.Oversikt over emneord knyttet til samlingen.
Oversikt over aktører knyttet til samlingen.


Brosings topografiske katalogkort

Gustav Brosing laget et større kartotek over steder, personer m.m. knyttet til Bergen. I denne samlingen er det nå et utvalg av kortene på enkelte bokstaver. Kortene på S er transkribert og knyttet sammen med resten av samlingen.