Samlinger

Astrup-samlingen

Billedkunstneren Nikolai Johannes Astrup (1880 -1928) var en sentral billedkunstner rundt år 1900. Etter å ha vært elev hos Harriet Backer i Kristiania, og Christian Krogh i Paris, kom han i 1902 hjem til Jølster i Sogn, hvorfra han til tross for dårlig økonomi og dårlig helse klarte å etablere seg som en sentral norsk kunstner de første tiår av 1900-tallet. Hans bilder var originale, særlig tresnittene var populære, og motivene hentet han som oftest fra hjembygden Jølster. Manuskript- og brevmaterialet som presenteres her er kommet til UB Bergens Spesialsamlinger over en årrekke, og er derfor hentet fra flere forskjellige håndskriftsamlinger i biblioteket. De mange private brevvekslingene mellom Astrup og venneparet Ågot og Per Kramer er et sentralt innslag i materialet, men her er også brever til flere kulturpersonligheter som for eksempel Haakon Shetelig og mer manuskriptpreget materiale.
Boksamlinger

Universitetsbiblioteket i Bergen er en videreføring av det gamle Bergens museums bibliotek. Boksamlingene fra dette befinner seg for en stor del i Manuskript- og librarsamlingen. Som en følge av gaver og donasjoner samt innsamlinger utført av museet og biblioteket er Manuskript- og librarsamlingen i dag i besittelse av betydelige samlinger av antikvarisk interesse.


Brosings topografiske katalogkort

Gustav Brosing laget et større kartotek over steder, personer m.m. knyttet til Bergen. I denne samlingen er det nå et utvalg av kortene på enkelte bokstaver. Kortene på S er transkribert og knyttet sammen med resten av samlingen.De bergenske Laugsarkiver

Spesialsamlingene har en stor samling av laugsdokumenter fra laugene i Bergen. I arkivet kan man finne både forhandlingsprotokoller, brev, lærekontrakter og mestermerker. Laugsarkivene digitaliseres og katalogiseres nå fortløpende. Først ut er deler av Bakerlauget og Guldsmedlauget, samt hele Repslagerlauget.


Diplomsamlingen 1570-1660

Denne samlingen er under revidering og er basert på et forskningsprosjekt som gikk fra 2002 til 2006.


Fotografiske samlinger

Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket er en av landets største og mest anerkjente arkiv av historisk fotografi. Samlingen består av enkeltbilder og arkiver av varierende størrelse fra fotografer, samlere og private givere.


Fragmentsamlingen

Denne samlingen er enda ikke tatt inn i marcus, men finnes på eksterne sider laget under prosjektet digitale fulltekstarkiv.


Kartsamlingen

Kartsamlingen ved Spesialsamlingene, UB Bergen, inneholder antikvariske eller historiske orienterte kart. Samlingen omfatter kart fra 1600-til 1900-tallet. Blant innholdet finner man kart fra mange av de store hollandske kartografer fra 1600- og tidlig 1700-tallet som for eksempel Johannes Blaeu (1596-1673) og Fredrick de Witt (ca. 1630-1706). Her finnes også en rekke eldre norske, men i hovedsak vestnorske og bergenske kart fra 17- 1800-tallet. Den største delen av de antikvare kartene er dog en stor samling med faksimiler som inneholder europeisk kartografi de siste 400 år. Spesialsamlingenes kartsamling utgjør to deler, en del med kartbøker og en annen del som består av kartblader. Nyere kartmaterialet er samlet i Realfag-bibliotekets kartsamling.


Krigstrykk

Universitetsbibliotekets krigstrykksamling inneholder en rekke forskjellige typer trykk, utgitt i perioden 1940-45. Herunder hører både norske og danske illegale aviser, engelske og amerikanske flyveblader, opprop, løpesedler og forskjellige andre typer propaganda-materiale. I tillegg ble det på 2000-tallet etablert et samarbeid mellom flere institusjoner som resulterte i en felles presentasjon av prosjektet "Illegale Aviser". Her finner man illegale aviser fra Universitetsbiblioteket i bergen, Bergen offentlige bibliotek, Hjemmefrontmuseet, Nasjonalbiblioteket og Ålesund Museum.


Manuskriptsamlingen

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upublisert arkivmateriale. Store deler av den har vesentlig bergensk og vestnorsk interesse, men meget av samlingens lokalhistoriske stoff har rikspolitisk interesse på grunn av den dominerende stilling Bergen har spilt i norsk økonomisk, sosial og kulturell historie. Manuskriptsamlingen teller i dag ca. 2100 hovednummer. Alt sammen er katalogisert og oppstilt som en samling uten underavdelinger. Et hovednummer kan innholde enkeltobjekt eller et større arkiv med flere tusen objekt. Manuskriptsamlingen er i hovedsak kommet i stand ved gaver og i mindre utstrekning ved kjøp.Norrønt Arkiv. Samling med reprofotografi av norrøne håndskrifter

Reprosamlingen omfatter avfotograferinger fra Norge, Sverige, Danmark, Island, Irland, Storbritannia og Tyskland.


Plansjeverk og illustrasjoner

Inneholder bokverk, plansjer og enkeltbladerSusanne Bonges arkiv

Arkiv etter arbeidet med eldre norske fotografer boken


Teaterarkivet

Samlingen inneholder forskjellige typer arkivmateriale etter Det dramatiske Selskab i Bergen og Det norske Theater i Bergen (1850 - 63). Blant annet protokoller, regnskapsprotokoller, regibøker, brev, teaterplakater, oversikt over billettsalg fra noen perioder, rolle- rekvisitt- og garderobebøker. Et rikholdig innhold som er en viktig del av den nasjonale teaterhistorien.