Manuskriptsamlingen 342

Manuskriptsamlingen inneholder håndskrevet og upublisert arkivmateriale. Store deler av den har vesentlig bergensk og vestnorsk interesse, men meget av samlingens lokalhistoriske stoff har rikspolitisk interesse på grunn av den dominerende stilling Bergen har spilt i norsk økonomisk, sosial og kulturell historie. Manuskriptsamlingen teller i dag ca. 2100 hovednummer. Alt sammen er katalogisert og oppstilt som en samling uten underavdelinger. Et hovednummer kan innholde enkeltobjekt eller et større arkiv med flere tusen objekt. Manuskriptsamlingen er i hovedsak kommet i stand ved gaver og i mindre utstrekning ved kjøp.


Skifte, Arv, Genealogi, Skiftebrev (akter m. m.)

Manuskript ubb-ms-0001

Fortegnelse over Munkelivs klosters jordegods i sidste halvdel av 14-tallet. Avskrevet 1843 for Bergens museum av Chr. Lange ...

Bergen, Historie, Middelalderen, Kloster, Klostervesen, Jordebøker, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Jardaskra stadarius at Munklifi

Manuskript ubb-ms-0002

Kopi av Langes avskrift. Tilhørt W. F. K. Christie.

Bergen, Historie, Middelalderen, Kloster, Klostervesen, Jordebøker, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Jardaskra stadarius at Munklifi

Manuskript ubb-ms-0003

En samling optegnelser av biskop Neumann av historisk-antikvarisk indhold, vedkommende: Skjøngehulen. - Graven paa Bjellandstangen. - Kirken paa ...

Kirkeruin, Kirkeskikk, Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Historie, Manuskript, Topografi, Kirke, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Oldtidsminner, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”

Manuskript ubb-ms-0004

Fortegmelse over oldsagerne i det kgl. norske videnskabsselskabs samling,199 nr.; old- og kunstsager i Hammers samling, 21 nr.

1800-tallet, Vitenskap, Norge, Foreninger og selskaper etc. ang., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselskap. (Det norske Videnskabers Selskab), Stamboksblad, Det kongelige norske videnskabers selskab, Oldsaker, Antikvitetssamling, Antikviteter

Manuskript ubb-ms-0006

William Davidson

Indeholder ”A Jurnall of a Priveteer”, hvorom der oplyses: ”The following journal was found in the Chest of Wm. Davidson a seaman who deserted from H. M. ship the Niger, when under my command in ...

1700-tallet, Reiseskildring, Sjøfart, Russland, England, Krigshistorie, Dagbok, Sjørøveri, Avskriftssamling fra 16- og 17-tallet, Tyrkia, Pirater, Sjørøvertokt, Kapervirksomhet

Dagbok ubb-ms-0008

Ukjent

Trolig 1782, står inne i dokumentet

Kulturhistorie, Dikt, Poesi, Foreninger og selskaper etc. ang., Norske selskabs verseprotokol

Manuskript ubb-ms-0009

Ukjent

Skrevet ca 1725. Dommer og privilegier fra 1579 – 1724. Register bak i boken

Testament, Bergen, Preken, Lovgivning, Handel, Privilegier, Bergens byes privilegier, Bergenske laugs-privilegier, Tyske kontor i Bergen, Handelshistorie, Hanseatene, Hansatiden, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier, Trondhjems byes privilegier

Manuskript ubb-ms-0010

Ukjent

Trolig fra andre halvdel av 1700-tallet

Testament, Bergen, Lovgivning, Privilegier, Bergens byes privilegier, Tyske kontor i Bergen, Hanseatene, Hansatiden, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier

Manuskript ubb-ms-0011

Ukjent

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Lovgivning, Tyske kontor i Bergen, Nordlandshandel, Rettsprotokoll, Dommer, Justitsprotokol for Bredsgaarden

Manuskript ubb-ms-0016

Ukjent

Avskriften er trolig på begynnelsen av 1700-tallet

1700-tallet, Bergen, 1600-tallet, Topografi, Jordebøker, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Grunnbok, Manufacturhuset i Bergen, Grundebøker

Manuskript ubb-ms-0017

Ukjent

Inneholder referater av Skydeselskabets sammenkomster fra 1790 til 1821 og regnskap frem til 1831.

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Fiske, Skytterlag, Bergenske skydeselskap, Det bergenske skyteselskap

Manuskript ubb-ms-0018

En avskrift av Jonas Kierulfs Journal. Den er illustreret med farvelagte tegninger. Har tilhørt Elling Ellingsen Solberg.

Danmark, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Topografi, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Dagbok, Journal over Christian VI reise i Noreg 1733

Manuskript ubb-ms-0019

Holger Jacobæus

1689

Registreringen er utført av Jacobæus paa kongens befaling av 7/5 1688. Signert med hans ...

Danmark, 1600-tallet, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Kongelig kunst- og rarietetskammer i Kjøbenhavn, Registratur over ”Det kgl. Kunst- og Raritets-Kammer i Kjøbenhavn”

Manuskript ubb-ms-0020

Avhandlingens overskrift er: "Om Statens Kornhandels-Planer i det sidste Aarhundred med Betænkning over den nærværende, og Grunden til ...

Samling ubb-ms-0021

Illustrasjoner, illustrationer, Religion, Samer, Historie, Folkloristikk, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Avgudsdyrkelse, Missionærvirke, Historisk-antikvariske skrifter

Samling ubb-ms-0022

Ukjent

1767

Christian Friele& kompanjonger kjøpte fra Bergen by privilegiet (privat skatteinnkreving/moms) slik at de kunne kreve inn avgiftene man måtte betale for å ta varer inn i byen. Hovedsakelig matvarer

1700-tallet, Bergen, Lovgivning, Handel, Skatt, Privilegier, Kjøbstedsskatt, Toll, Moms, Kontrakt paa Bergens bys consumption 1765-1767, Consumption, told vedk., Bergens byes consumption 1765-67

Manuskript ubb-ms-0024

Hans Henrich Dedichen

1754

1700-tallet, Bergen, Sjømann, Sjøfart, Historie, Fattigvesen, Fattighuset, Relation om De Søefarendes Fattighuus udi Bergen 1754, Sverres saga

Manuskript ubb-ms-0025

Samling ubb-ms-0026

Skrevet av diakonen Ulbaldus Ao. 1200. Skrevet paa pergament med illuminerte initialer. Udmerket vedlikeholdt. Paa ...

Illustrasjoner, illustrationer, Religion, Pergamentscodex, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Italia

Manuskript ubb-ms-0028

1722

Brever til inkvisitionstribunalet i Barcelona, 1722. Indeholder: Brever fra forskjellige inkvisitionsdomstoler i Spanien og Portugal til inkvisitiosdomstolen i Barcelona fra 10 Januar til 28 novbr. 1722. - Foræret til Bergens museum av en i Spanien ...

Brev, Religion, Katolsk kirke, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Juridisk litteratur, Inkvisisjonen, Inkvisjonen i Spania og Portugal, Spania, Inkvisitionstribunalet i Barcelona, brever til, Brevsamling, Portugal

Manuskript ubb-ms-0029

1828

Oversettelse av greske og latinske gravsteinsinskripsjoner fra Velia i regionen Salerno, Kongedømmet Napoli, Italia. Inneholder også 3 sonetter til Carl Johan, Sverige og Dammark.

Arkeologi, Religion, Poesi, Antikken, Sverige, Kolonier, Gravminner, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Italia, Rettsprotokoll, Romerske indskrifter, Indskrifter fra Salerno, Sonette, Italiensk manuskript, Gravstein, Greske bystater, Latin

Manuskript ubb-ms-0030

Lisch

1837

Utdraget omhandler tysk arkeologi. Underskrevet av Lisch.

1800-tallet, Arkeologi, Tyskland, Utdrag, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi

Manuskript ubb-ms-0031

(Tidligere katalog-nr. 321 utgaar. Er indlagt i 32 j).

Samling ubb-ms-0032

Hans Hansen Lillienskiold

Journalen er nitid utført, ledsaget av mange kolorerte tegninger samt register. Sogneprest til Vardø, Ludvig Paus, har antagelig renskrevet den. Paa de første blader staar nemlig en latinsk dedikation fra ham til: Johannis Lilienskiold de ...

Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Reise, Sverige, 1600-tallet, Topografi, Europa, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagbok, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Dannelsesreise, Italia, Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670

Reisedagbok ubb-ms-0035

Indeholdende geografiske og historiske oplysninger. 2 hefter. Litr. A og B. Fol. A indeholder 25 ...

Historie, Utdrag

Samling ubb-ms-0038

Medisin, Historie, Kronologisk opptegnelse

Samling ubb-ms-0039

Christian Magnus Falsen

Skrevet med Falsens haand paa konseptpapir.

1800-tallet, Religion, Historie, Bibelen, Det Gamle Testamentet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religionshistorie, Moses eller Hebræerne, en historisk skisse, av C. M. Falsen, Moses, Bibelhistorie, Exodus

Manuskript ubb-ms-0040

Christian Magnus Falsen; J. A. Remers

Haandbog i den gamle Historie fra de ældste Tider til den store Folkevandring. ”Efter J.A. Remers tydske original, oversat og med andre skribenters bemærkninger samt egne tillæg forøget og forandret af C. M. Falsen. 1ste ...

Historie, Middelalderen, Tyskland

Manuskript ubb-ms-0041

Christian Magnus Falsen

Historie, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Verdenshistorie, Historisk oversikt, Kronologisk register

Manuskript ubb-ms-0042

Christian Magnus Falsen

Indeholder kopier av brever, der i tiden 1808-14 for det meste er av embedsmæssig art, ...

1800-tallet, Brev, Bergen, Kulturhistorie, Norge, Kopibok, Norgeshistorie, Embetsmann, Stortingsrepresentant

Manuskript ubb-ms-0043

Christian Magnus Falsen

(Tidligere katalog-nr. 178 g).

Foredrag, Norge, Historie, Historisk-antikvariske skrifter, Norgeshistorie, Admiral, Skatmester, Kantsler, Riksembeder, Hofmester, Drost

Manuskript ubb-ms-0044

Christian Magnus Falsen

(Tidligere katalog-nr. 178 h).

1800-tallet, Foredrag, Norge, Handel, Handelshistorie, Taler og foredrag

Manuskript ubb-ms-0045

Søren Christensen

1592

Skrevet paa latin i hexameter. Indeholder først citater fra bibelen om guddommen. Dernæst citater fra ”sacris literis” og ”doctorum Ecclesiæ Dei”, der opmuntrer til studium av bibelen. Derpaa følger en kort gjengivelse paa heksameter over ...

Religion, Bibelen, Det Gamle Testamentet, Det Nye Testamentet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religionshistorie, Utdrag, Bibelhistorie

Manuskript ubb-ms-0050

Absalon Pederssøn Beyer

Kopi av et manuskript, som blev solgt paa auktionen efter statsraad Carsten Anker i Kristiania aar 1823 og kjøpt av professor Rathje. Avskrevet i 1824 for W. F. K. Christie.

1800-tallet, Bergen, Norge, Historie, Teologi, Topografi, 1500-tallet, Historisk-antikvariske skrifter, Norges beskrivelse av Absalon Pedersøn, Norges tilstand

Manuskript ubb-ms-0052

Edvard Edvardsen

Omfatter kun 1ste part av Edvardsens Bergens beskrivelse. Skrevet for det meste med samme haand. Det er tilføiet i teksten og margen endel notater. Tilføielserne i margen angir kildestedene og er skrevet med samme haand ...

Bergen, Norge, Historie, Lovgivning, Hordaland, Topografi, Bergens byes privilegier, Historisk-antikvariske skrifter, Genealogi, Lokalhistorie, Bergens beskrivelse av Edvard Edvardsen

Manuskript ubb-ms-0053

Edvard Edvardsen

Avskrift. Fra 17-tallet. Indeholder baade første parts 4 bøker, undtagen 4de boks 20de Otto Ocken af mig foræret i Bergen d. 11 Junij 1747. Anna sal. Berent Gundersens.” Senere kapitel og 2den parts 3 ...

Bergen, Norge, Historie, Lovgivning, Hordaland, Topografi, Bergens byes privilegier, Historisk-antikvariske skrifter, Genealogi, Lokalhistorie, Bergens beskrivelse av Edvard Edvardsen

Manuskript ubb-ms-0054

Andreas Christie

Sykdom, Zoologi, Medisin, Religion, Hvalfangst, Fiske, Folkeopplysning, Landhusholdning, Helse, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Bonde, Skrifter av blandet indhold, Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.)

Manuskript ubb-ms-0056

Trykt i Personalh. Tidskr. 2 R. III B. s. 26 ff. Antages at være en avskrift ...

Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Personalhistorie (optegnelser), Genealogi, Slegtsoptegnelser

Manuskript ubb-ms-0057

En samling avskrifter av norrøne sagaer tildels i oversættelse og utdrag. Den har tilhørt professor ...

Historie, Poesi, Sverige, Island, Gamla gøthiska sagor, Sagaer

Manuskript ubb-ms-0058

Avskrift foranstaltet av W. F. K. Christie efter originalen i Arnamagn. samling i Kjøbenhavn. Avskriften ...

Bergen, Historie, Jordebøker, Bergens stift, Jordegods og jordebøker vedk., Bergens kalvskind, Bergens capitels skindbok

Manuskript ubb-ms-0059

Diplomer, Foreninger og selskaper etc. ang., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselskap. (Det norske Videnskabers Selskab)

Manuskript ubb-ms-0060

Erich Hyld; Henrik Smid

Avskrift av Henrick Smids lægebøker. Avskriften er av samme indhold som den i Kjøbenhavn 1577 trykte utgave. Skrevet i Bergen av Erick Hyld. Endt den 4 novbr. 1713. Den begynder med: Mange skønne oc vdvalde ...

Sykdom, Danmark, Lege, Medisin, Medisinsk historie, 1500-tallet, Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.), Lægebok av Henrik Smid, Urtebok

Manuskript ubb-ms-0061

I Ms 62 finner man to avskrifter bundet inn i samme bok. Disse utgjør ubb-ms-0062-a og ubb-ms-0062-b. Ms 62 a. (ubb-ms-0062-a) "Den Nordske Hirskraa eller Gaards-Rætt." Sammendrag: Avskrevet av Mathias Rennord 1651 efter Arild ...

Danmark, Lovgivning, Juridisk litteratur, Jydske lov, Thor Degns forklaring over jydske lov m.m., Norske ”Gaards-Rætt”

Manuskript ubb-ms-0062

På innsiden av permen har professor Gustav Storm skrevet: ”Afskrift af Gulathingsloven fra circa 1600 af den sædvanlige Oversættelse fra 1ste Halvdel af 16 Aarhundrede.” På den første siden står "Ao 1601 den 8 apprillis ...

Lovgivning, Juridisk litteratur, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Gulatingets Lovbok

Manuskript ubb-ms-0063

Med oversættelse til dansk av Math. Dyrhoff. Det er en avskrift av det digt hvormed ...

Danmark, Dikt, Poesi, Sverige, Poema in Caroli Gustavi transitum maris ballici 7de febr. 1658

Manuskript ubb-ms-0064

Håndskriftet dateres til 1598. Inneholder tittelblad som beskriver at oversettelsen er i henhold til kong Fredrik den 2. sine ordre, og at den er "Richteligen sammensat och for danskett". Boken er skrevet med samme hånd ...

Oversettelse, Lovgivning, Juridisk litteratur, Rettshistorie, Magnus Lagabøters Landslov, Gulatingets Lovbok, Beregning av landskylden 1628-29, Retterbøter

Manuskript ubb-ms-0065

Øiensynlig skrevet og brukt i Norge. Paa et av de sidste blader staar: (a) med samme haand som boken er skreven med: (1) Michel Olai (2) verissimus huius libri posessor (!) est Michael Olai (b) ...

Sang, Religion, Musikk, Dikt, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Sang, kirkelig, Koralbokallet, Missale, fra 15-tallet, Choralbok, fra 15-tallet

Manuskript ubb-ms-0066

Daniel Eberhard Baring

Avskift der har tilhørt W. F. K. Christie. Indeholder desuten et par optegnelser efter forskjellige kilder av middelalderlig skriftarter.

Skrifttyper, Historisk-antikvariske skrifter, Clavis diplomatica, Skrifttegn

Manuskript ubb-ms-0069

Hilbrandt Meyer

Med fortale dat. Bergen 7/2 1775 samt indholdsfortegnelse

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Handel, Bergens byes privilegier, Handelshistorie, Lokalhistorie

Manuskript ubb-ms-0070-a

Hilbrandt Meyer

Med fortale dat. Bergen 8/5 1775 samt indholdsfortegnelse

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Handel, Bergens byes privilegier, Handelshistorie, Lokalhistorie

Manuskript ubb-ms-0070-b

Hilbrandt Meyer

Med fortale dat. Bergen 7/2 1776 samt indholdsfortegnelse

1700-tallet, Bergen, Det Nyttige Selskab, Handel, Bergens byes privilegier, Handelshistorie, Lokalhistorie

Manuskript ubb-ms-0070-c

"Efter originalen i Lunds Universitets-bibliothek. 40. Nr. 24. Afskrevet af kopist W. F. C. Bøgh. "- Med en fortale av Bøgh, dat. Oslo novbr. 1847. ifølge paategning av Christie har foræret han boken.

Historie, Jordebøker, Jordegods og jordebøker vedk.

Manuskript ubb-ms-0072

Thomas Gilbertsen Thamson

Avskrift tilhørt og utført av Christoph. Frimann (1742-91), der har skrevet fortale til den

Bergen, Norge, Historie, Dikt, England, 1600-tallet, Krigshistorie, Bryggen, Lokalhistorie, Sjøkrig, Engelske flaates angrep paa Bergen 1665, Sjøslag, Vågen i Bergen

Manuskript ubb-ms-0075

Hilbrandt Meyer; Willum Bolle Luxdorff

Indeholder avskrifter av de officielle akter vedkommende opløbet i anledning av ekstraskatten, bl.a. hele den kgl. undersøkelseskommissions indberetning til kongen. Dernæst følger en række private brever til etatsraad Luxdorph i Kjøbenhavn fra borgermester Hildebrand Meyer i Bergen, baade ...

1700-tallet, Brev, Bergen, Kulturhistorie, Norge, Historie, Manuskript, Hordaland, Bondeoppstand, Juridisk litteratur, Lokalhistorie, Opløbet i Bergen, 1765, Enevoldstiden, Stril, Strilekrigen, Opprør, Extraskatten og opløpet i Bergen, 1765, Nordhordland, Bergenske opløp 1765

Manuskript ubb-ms-0078

Avskrift fra 1500-tallet. Først utgitt i 1240, Wordingborg. Indeholder 6 bøker. Derav er 1ste til 3die bok kong Waldemars lovbog, 4de til 6te bok har til overskrift: ”Taffle til kong Ericks første Bog.” Lovboken skrevet ...

Danmark, Lovgivning, 1200-tallet, Juridisk litteratur, Rettshistorie, Waldemar II’s danske lov, Den Jyske Lov

Manuskript ubb-ms-0079

Skrevet på papir, med røde og grønne titler og marginaltilføielser. 2 blader er av pergament. .Paa pergamentbindet staar; T. A. S. 1562. Skrevet ca. 1500. Har tilhørt C. Anke. Gave 1874 fra sogneprest ...

København, Danmark, Religion, Lovgivning, Danmark-Norge, 1500-tallet, Juridisk litteratur, Dansk lovgivning, Dansk lovsamling. Fra ca. 1500

Manuskript ubb-ms-0080

Jacob Worm

Avskrift indeholdende: Horologium Regium. – Kong Jeroboams afguder udi Dan og Bethel. –Supplicatz til kongen, consumptions och om andre schatters afslag. – Sybille spaadom. – En ny riime kunst – Baadsmandens æredigt om den gyldne ...

Danmark, Kulturhistorie, Religion, Dikt, Poesi, Prester, Danmark-Norge, 1600-tallet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Dødsdom, Enevoldstiden, Klage til kongen, Nidvise

Manuskript ubb-ms-0084

Indeholder en del digte - samt nogen brever, hvori Schriwer bl.a. beklager sig over alle ...

Brev, Dikt, Poesi

Manuskript ubb-ms-0085

Avskrift, der har tilhørt Christie.

Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Genealogi

Manuskript ubb-ms-0086

Boken har tilhørt W.F.K. Christie.

Bergen, Historie, Utdrag, Dagbok, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer)

Manuskript ubb-ms-0087

Et alfabetisk ordnet saksregister fra ca. 1650. Tilslut findes til like: Forordning om deris straff som allmuen tillvnødige og vfunderede klagher instigerer, dat. 2/1 1649, samt forordning om skydsferd, dat. 24/12 1648, og endelig: Copie ...

Lovgivning, Landskyld, Juridisk litteratur, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Rettshistorie, Forordn. om ”unødige klager” av 2/1 1649, Skydsferdsforordning av 24/12 1648, Sakregister til ”Norgis Low” (1650)

Manuskript ubb-ms-0095

Indeholder til like efterretninger om de med den indgiftede slegter, bl.a. Wessel, Brun, Thode, Kaasbøl, Hagerup, Strøm, Rosenvinge, Helsing. - Skrevet i sidste halvdel av 17-tallet.

1700-tallet, Genealogi, Schiølernes genealogi

Manuskript ubb-ms-0100

Indeholdende "Adskilligt ang. Biskop Christian Muus, neml. Hans Liv og Levnet med videre sc. En Samling af Vers giorte af ham ved adskillige Leiligheder." - Fra sidste halvdel av 17- tallet.

1700-tallet, Kulturhistorie, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Dikt, Poesi, Kirkehistorie, Genealogi

Manuskript ubb-ms-0101

Indeholder avskrift av biskop Hagerup's i Trondhjem brev, dat. 15/8 1733, til biskop i Kristiania, Hersleb, ang. formulam absolutionis samt dennes svar derpaa.

1700-tallet, Brev, Religion, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, ”Formulam Absolutionis” ang.

Manuskript ubb-ms-0102

Indeholder tillige professor Stenbuks cogitationes om samme (pag. 25-26), samt "biskop Hagerups circulær brev til præsteskabet om confirmationens andordning (pag. 22)." Avskrift fra sidste del av 17-tallet

1700-tallet, Religion, Konfirmasjon, Konfirmation, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Ritualets forbedring m. m. (betænkn.)

Manuskript ubb-ms-0103

Avskrift fra sidste halvdel av 17-tallet. Har tilhørt E. C. Tønder.

1700-tallet, Skriftemål, Danmark, Religion, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Forsvarsskrift ang. kirkeritualet

Manuskript ubb-ms-0104

Avskrift fra sidste halvdel av 17-tallet. Indeholder "Prædicken for Begge Deres Majestæter, Kong Christian den Siette, og Dronning Sophia Magdalena til Danmark og Norge etc., og Hendes Durchl. Markgrevinden af Brandenborg-Kulmbach etc., Sophia Christiana ved ...

1700-tallet, Danmark, Religion, Preken, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Taler og foredrag

Manuskript ubb-ms-0105

Avskrift tat efter det eksemplar, der i 1752 blev solgt paa auktionen efter etatsraad Foss.

1700-tallet, Brev, Danmark, Religion, Samer, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Missionærvirke, Misjonsarbeid, Misjon

Manuskript ubb-ms-0106

Avskrift fra sidste halvdel av 17-tallet efter originalen. Verset paa latin. Presten Iver Brinchs frue het Ambrosia Michelsen, født i Kristiania 27/11 1673, Kjøbenhavn 1/8 1709.

1700-tallet, Danmark, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Dikt, Liktaler, Likvers, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Platevers o. l.

Manuskript ubb-ms-0107

Avskrift - fra sidste halvdel av 17-tallet - av det originale brev. Dat. Hammerfest d. 20/7 1716, sendt til "hans hidindtil værende Tilhørere udj Wædøens Præstegield samt nogle hands NaboePræster paa Nordmøer og i Romsdalen." ...

1700-tallet, Brev, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Oppmuntringsbrev

Manuskript ubb-ms-0108

Avskrift av originalen tilligemed general kirkeinspections collegiets skrivelse av 13/10 1742 og H. I. Hiorts circulære, dat. ørschoug 16/3 1743. Klagen angaar presternes ublu betaling for deres embedsforretninger. - Fra sidste halvdel av 17-tallet.

1700-tallet, Brev, Kulturhistorie, Religion, Prester, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Klage til kongen, Klage til kongen over presterne i Norge 1742

Manuskript ubb-ms-0109

Originalen til denne avskrift oplyses at være i "Bibliotheca Academiæ Hafniensis iblandt den Collection, som Arnas Magnæus der til har skienket, under No. 872." - Errindlev og Oelstrup ligger på Lolland. Avskriften fra sidste halvdel ...

Kulturhistorie, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Prester, 1600-tallet, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, 1400-tallet, Prestekrønike, Krønike, Prestehistorie

Manuskript ubb-ms-0110

Avskrift "der er gjennemseet og rettet af Anthon Simon Michelsen." Han var skoleholder i Søllerød. Brevet angaar stiftprost Reenbergs tale ved visitationen i Søllerød kirke d. 29/8 1734, hvorunder stiftsprosten har uttalt sig om den ...

1700-tallet, Brev, Kulturhistorie, Religion, Tale, Prester, Skole, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Fordømmelse, Visitasreise

Manuskript ubb-ms-0111

Avskrift, der bl.a. indeholder: Verzeichnis zur Prænumeration einiger neuen Bucher in Monath Decb. 1756. - Jacobi Wormii Elegia Ecclesiarum Christianarum de I.. Baggero. - Anonymus de Episcopo B. Deichmano. - Forliig mellem E. Hesselberg (senere ...

1700-tallet, Kulturhistorie, Religion, Dikt, Poesi, Prosa, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Forlik, Kirkehistorie, Utdrag, Skrifter av blandet indhold, En samling av vers og prosa fra 17-tallet

Manuskript ubb-ms-0112

Oplyses at være en avskrift "af Copie, som er i Mag. Blochs, kongl. Hoff-Præstes, Eye." Det er en erklæring paa den klage over Berg, som var indgit til den kgl. Andord. kommission ao. 173-.

1700-tallet, Religion, Klage, Kirke, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Magnus Bergs erklæring om alterens sakramente

Manuskript ubb-ms-0113

Avskrift fra sidste halvdel av 17-tallet

1700-tallet, Dikt, Poesi, Poetiske efterretninger om baron Holbergs hendelser i Plutonis rige, Hans Mikkelsens poetiske efterretninger om baron Holbergs hendelser i Plutonis rige

Manuskript ubb-ms-0114

Avskrift fra sidste halvdel av 17-tallet. - Sml. Nr. 64.

Dikt, Poesi, Sverige, 1600-tallet, Poema in Caroli Gustavi transitum maris ballici 7de febr. 1658, Baltiske hav

Manuskript ubb-ms-0115

Avskrift - fra sidste halvdel av 17-tallet - indeholdende: 1. Brev fra dr. Oeder til grev Holstein, dat. Kjøbh. 18/2 1752. 2. Professor I. P. Anchersen's brev til samme dat. 18/2 1752. 3. Student Chr. ...

1700-tallet, Brev, Medisin, Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.), Disputatz de Irritabilitate, Kjøbenhavns universitet

Manuskript ubb-ms-0116

Avskrift - fra sidste halvdel av 17-tallet - med paaskrift "e Collectaneis Episcopi Petri Herslebii." Indeholder ogsaa Martin Cheitomæus svar, dat. Hyllested 3/2 1671, paa Wandals brev.

Brev, Religion, 1600-tallet, Kirke, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Biskop, Losje, Frimureri

Manuskript ubb-ms-0117

Avskriften oplyses at være utskrevet av C. P. Rothes manuskripter.Inneholder: 1 - Caroli oration en seiner officirer im Lager etc. 1659. 2 - Caroli oration en seiner officirer im Lager etc. 1659. 3 - Ejusd. ...

1700-tallet, Brev, Sjøfart, Historie, Norden, Sverige, Krig, 1600-tallet, Militæret, Krigshistorie, 1500-tallet, Skrifter av blandet indhold, Aktstykke, Krigsvæsenet ang., Krigene mellem de nordiske riker 1659-1757 vedk.

Manuskript ubb-ms-0118

Dat. Kjøbh. 1724. Avskrift fra sidste halvdel av 17-tallet.

Religion, Juridisk litteratur, Dødsdom

Manuskript ubb-ms-0119

Anno 1718. Avskrift fra forskjellige kilder. Fra sidste halvdel av 17-tallet.

Historie, Sverige, Militæret, Krigshistorie, Fredrikshalds beleiring og Carl d. 12tes død

Manuskript ubb-ms-0120

En samling av prost og sogneprest til Vor frue menighet i Kjøbenhavn, Morten Reenbergs "critiqver og piecer." Avskrift fra sidste halvdel av 17-tallet.

Danmark, Religion, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Reenbergiana

Manuskript ubb-ms-0121

Avskrift dels paa latin dels paa dansk fra sidste del av 17-tallet. "ex Exemplare, qvod ...

Danmark, Historie, Kirkehistorie, Utdrag

Manuskript ubb-ms-0122

Fra sidste halvdel av 17-tallet. Er undertegnet: in Fidem Erich Johan Jessen.

Manuskript ubb-ms-0123