Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fyllingsdalen. Gartneriet på Sælensminde.]

1961-08-17

Fyllingsdalen. Gartneriet på Sælensminde.

Oversiktsbilde, Gård, Gartneri, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051691