Oppstarten 0

Naturen ble etablert i Christiania i 1877, av geologen Hans Reusch. Da Bergens Museum overtok ansvaret for Naturen i 1887 endret de tidsskriftets format og doblet sideantallet. Tidsskriftets formål og undertittel var likevel den samme – «Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab. Den nye redaksjonen hadde en programerklæring om å gjøre Naturen «mere populært, end Bladet hidtil har været», og at artiklene skulle ha en form som «uden Besvær kan forstaaes af den almindelige Mand uden naturvidenskabelig Fordannelse». Den første årgangen fra Bergens Museum fortsetter likevel det fascinerende sprikende utvalget som i de foregående 10 årgangene, fra lange og tunge vitenskapelige artikler til mer kuriøse kortnotiser og litt snodige illustrasjonsvalg.