side 2 av Placat, Da det høikongelige rescript af 23de junii 1779 allernaadigst paabyder, at naar ildebrand her i Bergen maatte indtræffe, skal denne by tømmermænd, samtlige hiemme værende styrmænd og matroser ... for derfra, ... bidrage enhver til sit til ildens dempelse

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.