side 10 av Reignskab angaaende Den til Nye-Kirkens Sogn i Bergen fra London forskrevne Nye store Brand-Sprøite med tilbehør, bekostet av Meenigheden

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.