side 2 av Till Herr Professor Dahl ved hans tilbagekomst til fædreneland og fødebye i aaret 1826

Gå til hovedposten for dette dokumentet for informasjon.