Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergensmeieriet]

1970-08-24

Bergensmeieriet

Flyfoto, Oversiktsbilde, Industriområde, Meieri

Fotografi ubb-w-f-204869

Norvin Reklamefoto

Ditlef Martens A/S

Martens og Bergensmeieriets utsalg

Bakeri, Meieriutsalg

Fotografi ubb-nor-m-0343

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Meieri

1964-08-11

Flyfoto, Oversiktsbilde, Meieri

Fotografi ubb-w-f-143645

Norvin Reklamefoto

Ditlef Martens A/S

Martens og Bergensmeieriets butikkutsalg

Bakeri, Meieriutsalg

Fotografi ubb-nor-m-0342

Norvin Reklamefoto

Ditlef Martens A/S

Martens og Bergensmeieriets utsalg

Bakeri, Meieriutsalg, Bakervarer

Fotografi ubb-nor-m-0341

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ditlef Martens A/S, Bergensmeieriet]

1970-08-24

Ditlef Martens A/S, Bergensmeieriet

Flyfoto, Oversiktsbilde, Bakeri, Industriområde, Meieri

Fotografi ubb-w-f-204868

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Mindemyren]

1970-08-24

Mindemyren

Flyfoto, Oversiktsbilde, Industriområde, Meieri

Fotografi ubb-w-f-204870

Norvin Reklamefoto

Ditlef Martens A/S

Martens og Bergensmeieriets utsalg

Bil, Car, Butikk, Bakeri, Meieriutsalg

Fotografi ubb-nor-m-0344