Gustav Brosing

[Forretningsbygg i C. Sundtsgate sett fra sjøsiden]

Forretningsbygg i C. Sundtsgate sett fra sjøsiden

Skøyte, Forretningsgård, Fraktefartøy

Fotografi ubb-bros-07839