Ralph L. Wilson

Wulfsgaarden

Barn i lek, By- og småsteder, Bolighus, Melkespann, Trehusbebyggelse by, Steinhelle

Fotografi ubb-wil-a-261b

Ralph L. Wilson

Wulfsgaarden

Barn, Barn i lek, Trehusbebyggelse by, Smau, Steinhelle, Trapp

Fotografi ubb-wil-a-261a

Ragnvald Wærenskjold

[Wulfsgården]

Wulfsgården

Gatelys, Bolighus, Brostein, Murhus

Fotografi ubb-bros-08094

Olai Schumann Olsen

Wulfsgaarden

Ravnekroken/Wulfsgården=Nordnesgårder

By- og småsteder, Bolighus, Gate, Trehusbebyggelse by, Smau

Fotografi ubb-so-1195

Ralph L. Wilson

Wulfsgaarden

Barn, Trehusbebyggelse by, Smau, Steinhelle, Trapp

Fotografi ubb-wil-a-161