Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kismul]

1955-06-02

Dagens Kismulvegen 132

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-080789

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kismul]

1955-06-02

Ormhaugen mellom Kismul og Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-080795

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kismul]

1955-06-02

Dagens Kismulvegen 132

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-080791

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kismul - Kalandseid]

1964-08-28

Kismul - Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144123

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kismul - Kalandseid]

1964-08-28

Kismul - Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144120

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kismul - Kalandseid]

1964-08-28

Kismul - Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144119

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kismul - Kalandseid]

1964-08-28

Kismul - Kalandseid

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-144122

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kismul]

1955-06-02

Dagens Kismulsveg 105 og 107

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-080790

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kismul]

1955-06-02

Ved Kalandsvatnet

Flyfoto, Aerial photo, Gård, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-080793