Widerøe's Flyveselskap A/S

[Langhaugen skole. Natlandsveien. Hagerups vei]

1963-06-06

Langhaugen skole. Natlandsveien. Hagerups vei

Flyfoto, Skolebygning, Oversiktsbilde, Drabantby

Fotografi ubb-w-f-109195

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Fridalen. Fridalen skole. Hagerups vei]

1963-06-06

Fridalen. Fridalen skole. Hagerups vei

Flyfoto, Oversiktsbilde, Drabantby

Fotografi ubb-w-f-109191