1627, 24. april Hordaland, Tysnes, Malkenes kunngjøring ; (salg)

1627-04-24

Over Dall til Sandvik kunngjør at han med sin hustru Margrete Larsdatters samtykke har solgt gården Vik i Jondal i Hardanger til Anders på Rossland og Helle på Digranes. Han har mottatt full betaling. Axel ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Salg ; (gård), Sorenskriver

Diplom ubb-1627-04-24

1608, 3. juni Hordaland, Jondal, Drage kunngjøring

1608-06-03

Fem lagrettemenn fra Sunnhordaland og Hardanger kunngjør på Drage i Tørvikbygden et odelskifte mellom søstrene Ingeborg og Maritte Berntsdøtre etter deres far. Ingeborg og hennes arvinger får parter i gårdene, Vikenes i Ulvik, Lofthus i ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Arving, Odelskifte

Diplom ubb-1608-06-03

1654, 8. juni Hordalnd, Strandvik, Tveit dom

1654-06-08

Sorenskriveren i Sunnhordaland Christen Bertelsøn og lagrettemenn i Opdal og Strandvik skipreider dømmer i en sak om utskifting av "Hjemmejorden" på Tveit i Strandvik, mellom Joen Jensen Auststad og Jørgen Olsøn For på den ene, ...

Gård, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Utskiftning

Diplom ubb-1654-06-08

1646, 8. oktober Hordaland, Os, Haugland skjøte

1646-10-08

Nils Lauritssøn på Djupvik, på egne vegne, Oluff Jetmundssøn "Boendis paa Sebø (Særvold?) udi Ouss shibred" og Anders Johanssøn i Bergen, på deres hustruers vegne, har solgt til Oluff Anderssøn Eide deres odelspart i gården ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1646-10-08

1625, 12. desember Hordaland, Os, Bø kunngjøring

1625-12-12

Seks lagrettemenn i Standvik skipreide kunngjør at de på Knut Gyldenstjernes befaling og i nærvær av fogd og sorenskriver i Sunnhordaland besiktiger gården Bø for å finne ut om den er bygget på det sted ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Byggetillatelse, Kirke, Besiktigelse, Erklæring

Diplom ubb-1625-12-12

1626, 30. oktober Hordaland, Strandvik, Åkre salgsbrev

1626-10-30

Seks lagrettemenn i Strandvik skipreide kunngjør, i nærvær av fogden og sorenskriveren i Sunnhordaland, at Knut og Størker Dagssønner på Færstad i Os, og Laurits Dagssøn på Lyssand solgte til deres farbrorsønn, Sven Mogenssøn på ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Skjøtningsøre

Diplom ubb-1626-10-30

1657, 14. august Kjøbenhavn stadfesting ; (kongelig)

1657-08-14

Kong Fredrik III sin stadfestelse på den norske krones salg av jordgods til Gabriel Marselius, kongens residerende kommisarius i Amsterdam. Salget gjelder det såkalte Seimsgods i Hammer hovedsogn og Meland anneks samt gårder og jordparter ...

Jord, kjøp og salg, Gård, Stadfesting, Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Jordgods, Salg ; (jordgods), Kommissær ; (kongelig)

Diplom ubb-1657-08-14a

1650, 28. juni Hordaland, Strandebarm, Prestegården brev

1650-06-28

Abraham Jørgensen, sogneprest på Tysnes og prost i Sunnhordaland, og Rasmus Pedersen, sogneprest i Strandebarm, var på anmodning av deres mor Ellene Nielsdatter, Peder Rasmussens enke, tilstede på prestegården i Strandebarm sammen med sine søsken ...

Sogneprest, Prost, Gjeld, Opptegnelse, Bo, Registrere

Diplom ubb-1650-06-28

1586, 14. august Bergen overdragelse

1586-08-14

Jon Nielssen Smit fra Misvær (?) i Nordland og Christiern Nielssen fra Sunnhordaland, arvinger til sin avdøde søster Lucie Hanssdatter, overdrar søsterenes pantsatte jordpart i Ørdal, (Eidfjord) i Hardanger til Hans på Torsnes, som er ...

Arv, Odel, Jord, skifte og overdraging, Odelsmann, Jordpart, Arving, Overdragelse, Pant, Pantsetting

Diplom ubb-1586-08-14

1649, 19. juni Bergen kunngjøring

1649-06-19

Jacob Hanssen, Bergen og Gulatings lagmann, kunngjør, at Iver Isakssen på Ålvik og Gotskalk Sundal fra Hardanger fremla på Bergen rådstue et brev fra Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, hvor han stevner Jens ...

Kunngjøring, Lagrettemann, Brev, Sorenskriver, Skifte, Lensmann, Gods, Høvedsmann ; (Bergenhus), Lagmann ; (Bergen og Gulating), Stevning, Rådstue

Diplom ubb-1649-06-19

1586, 14. november Hordaland, Stord, Føyen grensegang

1586-11-14

Anders Knudssøn på Horneland, lensmann i Føyen skipreide, samt elleve lagrettemenn i Sunnhordaland foretar grenseoppgang mellom gårdene Børøy og Sele.

Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Lensmann, Grenseoppgang

Diplom ubb-1586-11-14

1596, 21. februar Hordaland, Sunnhordaland kunngjøring ; (salg)

1596-02-21

Oluff Oluffsøn på Vinnes, Oluff på Hovland og Korie i Vik, gårder som ligger i Våge, Kvinnherrad og Strandvik skipreider, kunngjør, at de har solgt til sin frende Styrker Olluffssøn på Bjørndal, gårdne Bjørndal, Eide ...

Kunngjøring, Salg ; (gård), Lagrettemann

Diplom ubb-1596-02-21

1626, 2. desember Bergenhus stevning

1626-12-02

Knut Gyldenstjerne til Aagard, befalingsmann på Bergenhus, stevner sorenskriver Hans Tygessøn i Sunnhordaland og seks lagrettemenn i Os til å møte for Hans Glad, lagmann i Bergen, på førstkommende lagting på rådstuen i Bergen. Grunnen ...

Lagrettemann, Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Gods, Lagting, Ting ; (lagting), Klage, Kloster, Ombudsmann, Kirke, Stevning, Befalingsmann ; (Bergenhus), Rådstue

Diplom ubb-1626-12-02

1659, 8. juli Bergen klagebrev

1659-07-08

Gullsmedene i Bergen klager i et brev til slottsherre Ove Bjelke over gullsmedsvenner som arbeider på landsbygden i strid med paragraf 1 i Chriatian IV sin laugskrå. De nevnte Didrich N., som nå er kommet ...

Laug, Gullsmed, Klage, Svenn, Laugskrå, Arbeid, Slottsherre ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1659-07-08

1588, 26. oktober Hordaland, Varaldsøy, Gravdal vitnebrev

1588-10-26

Knut Isakssøn på Gravdal bevitner at Niels Lauritssøn, kongens fogd i Sunnhordaland for en tid siden lot hugge ned en merkeeik på grensen mellom Grønevik og Havnerås skjønt han ble advart mot dette. Dessuten bevitner ...

Gård, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Vitnebrev, Vitne, Grensemerke, Fogd ; (kongens)

Diplom ubb-1588-10-26

1658, 13. mars Hordaland, Strandebarm, Sjuster skjøte

1658-03-13

Sven Endresen på Haukås, Jon på Toften, Hagtor på Fosse og Torbjørn på Solbjør, brødre, samt Siver Holdhus og Tolleff Ugletveit, på deres hustruer Ågot og Marit Endresdøtres vegne, og Ragnhild Endresdatter har solgt deres ...

Gård, Skjøte, Lagrettemann, Sorenskriver, Odelspart, Salg ; (odelspart), Jord, køp og salg

Diplom ubb-1658-03-13

1643, 17. juli Hordaland, Fjelberg, Sørhuglo overdragelse

1643-07-17

Knut Johanssøn på Skaten i Onarheim sogn i Opdal skipreide har overdratt til sin hustru Lisbeth Hansdatter sin jordpart i gården Havnerås i Birkenes sogn i Kvinnherrad skipreide. Axel Mowat til Hovland, Jørgen Orning til ...

Gård, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Jordpart, Prost, Overdragelse

Diplom ubb-1643-07-17

[16..], 8. oktober Rogaland, Stjernarøy, Tjul salgsbrev

1600-10-08

Anders Asbjørnsen på Ambdall (i Tysvær?) og Thørris Hansen, selger til Knud Oluffssenn på Lillesund (i Skåre?) sin odelspart "wdj Berie i Føye schebredt och Sundhordlehenn" (Berge på Bømlo?). Salget bevitnes av fire (fem?) menn ...

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (odel), Odelspart

Diplom ubb-1600-10-08