1641 Bergenhus brev

1641

Brev fra Jens Bjelke til Axel Movat.

Brev

Diplom sab-1641

1653, 8. november Bergenhus grunnbrev

1653-11-08

Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne en av slottets grunner ved Ravnekroen i Bergen til Thommas Henrichssen og hans hustru Trine Jacobsdatter. Den årlige grunnleie er 1 ort eller 24 ...

Grunn, Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1653-11-08

1649, 6. desember Bergenhus skifte

1649-12-06

Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, har på kongens vegne makeskiftet med Mads Søffrenssen på Dale i Lyster prestegjeld i Sogn noe av kronens gods ved navn Dalsøren, og har til vederlag motatt noe ...

Gård, Skifte, Odel, Odelsgods, Gods, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Brev ; (kongelig), Mandat ; (kongelig)

Diplom ubb-1649-12-06

1636, 16. mars Bergen kunngjøring ; (klage)

1636-03-16

Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og høvedsmann på Bergenhus, og Ludvig Hanssøn Munthe, superintendent i Bergen, kunngjør at på grunn av sognepresten til Jostedal sogn, Herr Otto Ravns, og menighetens klage over kallets usle ...

Kunngjøring, Sogneprest, Høvedsmann ; (Bergenhus), Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Rikskansler ; (Norge), Prestekall, Inntekt, Sogn, Anneks, Superintendent ; (Bergen)

Diplom ubb-1636-03-16

1644, 4. januar Bergen skjøte

1644-01-04

Rasmus Lauritssøn, borgermester i Bergen, selger og skjøter til Hans Hanssen, slottsskriver på Bergenhus, sin grunn og eiendom som ligger øverst til gaten i Smørsgården.

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Slottskriver

Diplom ubb-1644-01-04b

1648, 18. april Bergenhus grunnbrev

1648-04-18

Henrik Thott til Botlinggaard, høvedsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Herman Schrøder og hans hustru Magrete Baassdow en av slottets sjøgrunner som ligger nedenfor Ravnekroen. Den årlige grunnleien er 1 riksort.

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1648-04-18

1617, 3. desember Bergenhus stevning

1617-12-03

Knud Urne til Aasmark, høvedsmann på Bergenhus, stevner gullsmedene Tønnis Henricksen og Jasper Peppelbom til å møte oldermennene for gullsmedene i Bergen i retten "otte dage for fastelauffn, nu førstekommendis,". Gullsmedlauget har nemlig tiltalt dem ...

Laug, Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Tiltale, Stevning, Oldermann, Ordinans, Gullsmedlaug

Diplom ubb-1617-12-03

1596, 3. april Bergen stadfesting

1596-04-03

Høvedsmann på Bergenhus Peder Thott, Bergens og Gulatings lagmann Poul Helgesen, og borgermesterne Laurits Hanssøn og Hans Findsøn stadfester vilkårene for å bli gullsmedmester i Bergen; ingen skal bli mester før han har vært svenn ...

Stadfesting, Borgermester ; (Bergen), Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Mesterstykke, Mester ; (gullsmed), Svenn

Diplom ubb-1596-04-03

1657, 14. februar Bergenhus grunnbrev

1657-02-14

Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Christain Drejer, bykemner i Bergen, og hans hustru Trudtke Drejers en av slottets grunner som ligger utenfor Nykirken i avdøde Jan de ...

Grunn, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn), Bykemner, Befalingsmann ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1657-02-14

[1643, 21. desember]* Bergen skjøte

1643-12-21

Margrete Strangesdatter, enke etter Maurits Bostede, har sammen med sin svoger og sine barn samt med samtykke av deres formyndere, Niles Busch og Poul Pedserssøn, solgt til skipshøvedsmann Axel Mowat til Hovland og hans hustru ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Høvedsmann, Skipshøvedsmann

Diplom ubb-1643-12-21

1632, 29. desember Kjøbenhavn stadfesting ; (kongelig) skifte

1632-12-29

Kong Christian IV stadfester det makeskifte Jens Juell til Lindberg, befalingsmann over Bergenhus len, gjorde på kongens vegne på Bergenhus 24. november 1631. Johan Johanssøn, sogneprest til Manger prestegjeld i Nordhordaland, fikk etter egen begjæring ...

Skifte, Sogneprest, Stadfesting ; (kongelig), Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Jord, Kirke, Prestebol, Befalingsmann ; (Bergenhus len)

Diplom ubb-1632-12-29

1658, 19. april Bergen skjøte

1658-04-19

Herman Garman, tollforvalter Nordenfjells, toller og rådmann i Bergen samt ombudsmann over Lysekloster len, som av Gabriel Marselis, kongens residerende kommisarius i Amsterdam, hadde kjøpt Seim og Sandvik gods med underliggende gårder i Bergenhus, Stavanger ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Borgermester ; (Bergen), Gods, Rådmann ; (Bergen), Ombudsmann, Kjøp ; (eiendom), Kommissær ; (kongelig), Tollforvalter, Toller, Skriver ; (slottskriver)

Diplom ubb-1658-04-19

1593, 13. februar Bergenhus grunnbrev

1593-02-13

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann til Bergenhus, bygsler og utleier til Anders Evertssøn, borger i Bergen, en nøste-grunn innenfor Nordnes mellom Adrian Olssøns og Knud Claussøns nøst. Grunnleien er årlig 2 danske mark.

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Bygsel, Nøstegrunn, Nøst

Diplom ubb-1593-02-13

1588, 28. august Bergen privelegium

1588-08-28

Høvedsmann på Bergenhus Niels Bild, Bergens og Gulatings lagmann Poul Helgesen, og borgermesterne Lautits Hanssøn og Hans Knudsen utsteder privilegium for gullsmedene i Bergen.

Borgermester ; (Bergen), Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Privilegium, Lagmann ; (Bergen og Gulating)

Diplom ubb-1588-08-28

1656, 5. april Kjøbenhavn brev

1656-04-05

Brev fra Erik Krag, kongens øverste sekretær, til Ove Bjelke, lensherre på Bergenhus, i anledning hans anmodning til kongen om hans stadfestelse på Fredrik II´s forordning om Korskirkens inntekter. Han skriver at kongen antok det ...

Stadfesting, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Anmodning, Forordning ; (kongelig), Lensherre ; (Bergenhus), Inntekt, Sekretær ; (kongelig), Kanselli

Diplom ubb-1656-04-05

1625, 30. november Bergenhus grunnbrev

1625-11-30

Knut Gyldenstjerne til Aagaard, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør at han har solgt til Botoll Olssøn og hans hustru Anne Willomsdatter en av kronens odelsgrunner som ligger ute på Stranden ovenfor gaten mellom Hans Jenssøns steinkjeller ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Befalingsmann ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1625-11-30

1626, 9. mars Bergenhus stevning

1626-03-09

Knud Gyldenstjerne til Aagard, befalingsmann på Bergenhus, stevner Samuell Samuelssøn, som er bostatt i Vik i Sogn, til å møte for retten på Bergen rådstue en måned etter at denne stevningen er blitt forkynt for ...

Laug, Gullsmed, Anklage, Stevning, Befalingsmann ; (Bergenhus), Rådstue, Laugskrå

Diplom ubb-1626-03-09

1626, 2. desember Bergenhus stevning

1626-12-02

Knut Gyldenstjerne til Aagard, befalingsmann på Bergenhus, stevner sorenskriver Hans Tygessøn i Sunnhordaland og seks lagrettemenn i Os til å møte for Hans Glad, lagmann i Bergen, på førstkommende lagting på rådstuen i Bergen. Grunnen ...

Lagrettemann, Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Gods, Lagting, Ting ; (lagting), Klage, Kloster, Ombudsmann, Kirke, Stevning, Befalingsmann ; (Bergenhus), Rådstue

Diplom ubb-1626-12-02

1645, 26. september Bergenhus grunnbrev

1645-09-26

Henrik Thott til Botlinggard, høvedsmann på Bergenhus, har utleiet til den forrige vaktmester, Jacob Rasmussøn, en av kronens grunner på stranden i Bergen ved byens blokkhus til vederlag for den grunn mellom Slottet og Sverresborg, ...

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Rikskansler, Vaktmester

Diplom ubb-1645-09-26

1625, 28. november Bergenhus grunnbrev

1625-11-28

Knut Gyldenstjerne, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør at han har utleiet til Claus Rotke en forlengelse av den grunn som han tidligere hadde kjøpt av hos Adeluts Jacobsdatter, enke etter Kiempe, og som han måtte betale ...

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Befalingsmann ; (Bergenhus), Kjøp ; (grunn)

Diplom ubb-1625-11-28

1636, 28. oktober Bergenhus samtykke

1636-10-28

Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og lensherre på Bergenhus, har tillagt og samtykket, at Otto Rafn, sogneprest i Jostedal, skal ha 4 1/2 tønne korn fra Vik, Luster, Lærdal og Leikanger prestegjelds kirketiende i ...

Sogneprest, Privilegium, Tiende, Korn, Rikskansler ; (Norge), Lensherre ; (Bergenhus), Samtykke

Diplom ubb-1636-10-28

1586, 28. april Bergen grunnbrev

1586-04-28

Hans Lindenow, høvedsmann på Bergenhus, selger og skjøter på Jørgen Skrams vegne til Niels (Ferrisk?) Fellessøn, rådmann i Bergen, og hans arvinger en av Munkelivs sjøgrunner på strandsiden nest opptil Oluff Anderssøns sjøbod med årlig ...

Eiendomshandel, Arv, Salg ; (grunn), Grunnleie, Arving, Høvedsmann ; (Bergenhus), Skjøte , (grunn), Grunn ; (sjøgrunn), Sjøgrunn, Sjøbod

Diplom ubb-1586-04-28

1646, 1. februar Bergenhus grunnbrev

1646-02-01

Henrik Thott til Boltinggaard, høvedsmann på Bergenhus, har utleiet til Ditick Eckhoff i Bergen og hans hustru en av kronens og slottets sjøgrunner, som ligger nedenfor Hollenderstredet.

Grunn, Leie ; (av grunn), Høvedsmann ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1646-02-01

1649, 29. mars Bergenhus grunnbrev

1649-03-29

Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne til Albrigt Shell i Bergen en av slottets sjøgrunner som ligger ved Hollenderstredet nede i Bollergården. Den årlige grunnleien er en halv riksdaler.

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1649-03-29

1597, 17. januar Bergen kunngjøring

1597-01-17

Høvedsmann på Bergenhus, Laurits Kruse til Svenstrup, Bergens og Gulatings lagmann Poul Helliessøn, og ti rådmenn i Bergen, kunngjør at bartskjærerene i Bergen har klaget til dem over at innflyttere uten borgerskap i Bergen og ...

Kunngjøring, Høvedsmann ; (Bergenhus), Rådmann ; (Bergen), Klage, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Laugsartikler, Borgerskap, Privilegiebrev, Bartskjærer

Diplom ubb-1597-01-17

1583, 6. november Bergen grunnbrev

1583-11-06

Hans Lindenow til Drennerup, høvedsmann på Bergenhus, leier på kongens vegne til Hans Hanssøn en av kronens grunner i Hollenderstredet. Avgift og grunnleie er tilsammen 1 gammel daler og 6 skilling. Hvis ikke grunnleien blir ...

Grunn, Grunnbrev, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge)

Diplom ubb-1583-11-06

1588. 20. august Bergen klage

1588-08-20

Gullsmedene i Bergen klager til høvedsmannen på Bergenhus Niels Bild, samt lagmann, borgermestere og råd i Bergen, over at fremmede gullsmeder trenger seg inn i Bergen og tar levebrødet fra dem. Brevet er underskrevet av ...

Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Klage

Diplom ubb-1588-08-20

1626, 26. august Bergenhus stevning

1625-08-26

Knut Gyldenstjerne til Aagaard, befalingsmann på Bergenhus, befaler Maurits Bostede, ombudsmann over Lyseklosters gods, å avlevere Bø kirkens gods, som tilhører Korskirken, til to av Korskirkens kirkevergere hvis han ikke vil fremlegge adkomstbrev på godset. ...

Gods ; (kirkegods), Kirkegods, Ombudsmann, Stevning, Kirkeverger, Tingstue, Befalingsmann ; (Bergenhus), Adkomstbrev, Avlevering, Skriver ; (tingskriver)

Diplom ubb-1625-08-26

1608, 24. februar Bergen skifte

1608-02-24

Seks lagrettemenn, oppnevnt av Knud Windt til Ullerup, høvedsmann til Bergenhus, overvar et makeskifte mellom Kristoffer Gunderssøn på Arnestad i Gloppen og Absalon Absalonssøn, sogneprest til Gloppen prestegjeld, om to jorder ved navn Gjemmestad og ...

Gård, Lagrettemann, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Høvedsmann ; (Bergenhus), Makeskifte

Diplom ubb-1608-02-24

1637, 2. februar Sogn og Fjordane, Stryn, Fosnes kunngjøring ; (dom)

1637-02-02

Sorenskriver Iver Anderssøn i Nordfjord og seks lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør i nærvær av fogd Maurits Jenssøn et forhør og [...] i forbindelse med drapet på Tosten Oluffssøn Hjelle som påskeaften 1636 ble begått ...

Kunngjøring, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Drap, Fogd, Forhør, Lagting ; (Bergen), Rikskansler

Diplom ubb-1637-02-02

1634, 12. mai Bergenhus grunnbrev

1634-05-12

Nils Bild til Ravnholt, høvedsmann på Bergenhus, kunngjør, at han på kongens vegne har utleiet til Tomes Rikordssøn og hans hustru Diigun Kuls, en av kongens grunner som ligger lengst ute på Stranden tvert i ...

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1634-05-12

1578, 12. juni Bergen forespørsel

1578-06-12

Anders (Thorgilssøn) på Yttereid i Nordfjord ber befalingsmann Hans Pederssøn (Litle) samt borgermestere og råd i Bergen hjelpe ham til at et kjøpsbrev av 1543 i gårdene Yttereid og Stauri i Stryn i Nordfjord blir ...

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Dom, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Forespørsel, Stadfesting ; (kongelig), Kjøpsbrev, Befalingsmann

Diplom ubb-1578-06-12

1602, 24. mars Bergenhus stevning

1602-03-24

Laurits Kruse til Svenstrup, høvedsmann på Bergenhus, stevner Gaute Torbjørnssøn på Fimreite i Sogndal til å møte for retten da Mikkel Mikkelssøn, sogneprest til Stedje prestegjeld, og hans svoger Torbein Jenssøn har anklaget ham for ...

Sogneprest, Anklage, Stevning, Trussel

Diplom ubb-1602-03-24

1596, 23. januar Bergen grunnbrev

1596-01-23

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier til Jørgen Christopherssøn og hans hustru Lisebet Rasmusdatter en ødegrunn utenfor erkebispegården, nest opp til den grunn, hvor husene til Sjurd Oluffssøn nå står. Grunnleien er atten ...

Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnbrev, Hus, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Ødegrunn

Diplom ubb-1596-01-23

1634, 23. desember Bergenhus grunnbrev

1634-12-23

Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og høvedsmann på Bergenhus, kunngjør at han på kongens vegne har godkjent at enken Trine Hansdatter med samtykke av sin lagverge Gerbrandt Janssøn Smit har solgt til Engelbertt Boldeuin ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Grunn, Hus, Høvedsmann ; (Bergenhus), Salg ; (hus), Konge ; (Danmark og Norge), Eiendom, Grunnavgift, Rikskansler ; (Norge)

Diplom ubb-1634-12-23

1648, 18. juni Bergenhus grunnbrev

1648-06-18

Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Christian Søffrenssøn i Bergen og hans hustru Elline Jørgensdatter en av slottets grunner nedenfor Korskirkealmeningen, som i sin tid hadde tilhørt avdøde ...

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Maler

Diplom ubb-1648-06-18

1604, 21. juli Bergenhus dom

1604-07-21

Avskrift av herredagsdom mellom Anders Anderssøn på Ytre-Eide og hans halvsøster Marit i Vik, Stryn i Nordfjord, om retten til jordgods, som Marit hadde arvet og tiløst seg.

Arv, Rettighet, Jordgods, Dom ; (herredagsdom)

Diplom ubb-1604-07-21

1581, 24. august Bergen stadfesting

1581-08-24

Høvedsmann på Bergenhus Hans Lindenov, lagmann Axel Frederiksen og borgermester i Bergen Anders Schriver stadfester to tillegg til gullsmedenes laugsartikler (brev av 1568, 2. september).

Stadfesting, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Laug, Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed

Diplom ubb-1581-08-24

1631, 24. november Bergenhus kunngjøring ; (skifte)

1631-11-24

Jens Juell til Lindberg, befalingsmann over Bergenhus len, kunngjør, at han på Kong Christian IV sin vegne foretok et makeskifte med Johan Johanssøn, sogneprest i Manger i Nordhordaland. Hr. Johan får etter egen begjæring jorden ...

Kunngjøring, Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Kirke, Prestebol, Befalingsmann ; (Bergenhus len)

Diplom ubb-1631-11-24

1593, 2. februar Bergenhus grunnbrev

1593-02-02

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier til Jon Mændt, borger i Bergen, en nøste-grunn innenfor Nordnes nest opptil Knud Clausens nøst. Grunnleien er årlig 24 dansk skilling.

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Sjøbod, Nøstegrunn, Nøst

Diplom ubb-1593-02-02

1589, 30. september Bergen grunnbrev

1589-09-30

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne til Anders Jenssøn, borger i Bergen, en av kongens grunner, som ligger nordenfor slottet, kalt Lille Sandvig og som har en lengde og bredde ...

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Slott ; (Bergen)

Diplom ubb-1589-09-30a

1649, 19. juni Bergen kunngjøring

1649-06-19

Jacob Hanssen, Bergen og Gulatings lagmann, kunngjør, at Iver Isakssen på Ålvik og Gotskalk Sundal fra Hardanger fremla på Bergen rådstue et brev fra Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, hvor han stevner Jens ...

Kunngjøring, Lagrettemann, Brev, Sorenskriver, Skifte, Lensmann, Gods, Høvedsmann ; (Bergenhus), Lagmann ; (Bergen og Gulating), Stevning, Rådstue

Diplom ubb-1649-06-19

1604, 18. august Bergenhus grunnbrev

1604-08-18

Lauritz Kruse til Svenstrup, høvedsmann på Bergenhus, kunngjør, at han på kongens vegne, utleier til Jacob Jacobssøn, murmester og borger i Bergen, en grunn som tilhører Korskirken. Grunnen er, målt med sjellands mål, 11 1/2 ...

Kunngjøring, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Murmester

Diplom ubb-1604-08-18

1578, 20. juni Bergen dom

1578-06-20

Dom avsagt på lagting i Bergen 20. juni 1578 i en sak mellom Christoffer Fønbo med hustru Ingeri Haldorsdatter, som bor på Loffdal (Loen) i Nordfjord, og Anders Thorgilssøn? angående en jordpart i Yttereid.

Gård, Dom, Lagting, Ting ; (lagting), Jordpart

Diplom ubb-1578-06-20

1590, 19. oktober Bergen grunnbrev

1590-10-19

Borgermestere og råd i Bergen selger og utleier med tillatelse av Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, en kålhage ovenfor Badstuen til Mogeris (Mourits?) Rypper. Leien er halvannen dansk mark som skal betales til ...

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Råd ; (Bergen), Salg ; (hage), Kålhage, Høvedsmann ; (Bergenhus), Forstander, Hage, Leie ; (av kålhage), Fattigdomsforstander

Diplom ubb-1590-10-19

1591, 14. august Bergenhus stevning

1591-08-14

Peder Thott, høvedsmann på Bergenhus, stevner Anders på Ytre (Eide) i Nedstryn i Nordfjord og Hans på Visnes samme sted til å møte Odt på Bergen Rådhus førstkommende korsmessedag. Grunnen er at Odt har tiltalt ...

Dom, Høvedsmann ; (Bergenhus), Forlik, Stevning, Jordgods, Overfall, Rådhus

Diplom ubb-1591-08-14

1592, 13. september Hordaland, Manger, Prestegården markegangsbrev

1592-09-13

Markegangsbrev mellom Øvre og Nedre Manger. Tolv lagrettemenn på Radøy og i Allendfit skipreide kunngjør, at de på befaling av Peder Thott, høvedsmann på Bergenhus, og annen øvrighet har gått markegang mellom prestegården Nedre Manger, ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grensegang, Markegang, Høvedsmann ; (Bergenhus), Markegangsbrev, Forlik, Grense

Diplom ubb-1592-09-13

1655, 9. juni Bergenhus grunnbrev

1655-06-09

Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne til Niels Basse i Bergen en av kronens grunner hvorpå der står en gammel steinkjeller. Grunnen ligger nede i avdøde Poul Iverssens gård utenfor ...

Grunn, Grunnleie, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn), Steinkjeller, Befalingsmann ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1655-06-09

1657, 14. juni Bergenhus grunnbrev

1657-06-14

Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Daniel Thomsen i Bergen en av den norske kronens grunner. Grunnen hadde han kjøpt av Jørgen Pandter. Den årlige grunnleie er 1 ...

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Konge ; (Danmark og Norge), Befalingsmann ; (Bergenhus), Kjøp ; (grunn)

Diplom ubb-1657-06-14

1621, 17. mars Bergenhus grunnbrev

1621-03-17

Knud Gyldenstjerne til Aagaard, befalingsmann på Bergenhus, kunngjør, at han har utleiet til Herman Skrøder to grunner ved siden av hverandre på Stranden som Herman Skrøder hadde kjøpebrev på, og som ifølge grunnebrev av 5. ...

Grunn, Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Kjøpsbrev, Befalingsmann ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1621-03-17

1656, 13. mai Bergenhus brev

1656-05-13

Brev fra Olav Bjelke, lensherre på Bergenhus, til magistraten i Bergen, hvor han oversender kopi av brev fra Erik Krag, kongens øverste sekretær, og Fredrik II´s forordning om Korskirkens inntekter.

Brev, Kirke, Forordning ; (kongelig), Lensherre ; (Bergenhus), Inntekt, Sekretær ; (kongelig), Magistrat

Diplom ubb-1656-05-13