1621, 4. november Hordaland, Strandvik skipreide, Berge skjøte

1621

Skjøte på gården Berge i Strandvik skipreide.

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Salg

Diplom sab-1621-11-04