1639, 7. august Sogn og Fjordane, Hyllestad, Indrebø taksering

1639-08-07

Sorenskriver Jens Madssøn i Sogn, lensmann Henrik Asseim og fem lagrettemenn i Lavik skipreide takserer den skadde gården Indrebø har lidd sist vinter på grunn av elvebrudd forsaket av isgang, så store steiner har demmet ...

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Ombudsmann, Avgift, Taksering, Skade, Elvebrudd, Fiske

Diplom ubb-1639-08-07

1651, 30. juli Sogn og Fjordane, Lavik kunngjøring ; (taksering)

1651-07-30

Sorenskriveren over Ytre Sogn len og seks lagrettemenn i Lavik skipreide kunngjør, at de har besiktiget og taksert gården Lavik, som tilhører kirken og prestebolet. De fant ut at gården var verdiforringet blant annet ved ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Landskyld, Skog, Ødegård, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Prestebol, Skatt, Taksering, Befaring, Leilending, Verdi

Diplom ubb-1651-07-30

1592, 12. september Sogn og Fjordane, Lavik forliksbrev

1592-09-12

Seks lagrettemenn i Kvamsøy og Lavik skipreider kunngjør en forliksdom angående en jordbygsel i prestebolets part i Lavik, som Anders Jacobssøn, sognherre til Eivindvik prestegjeld i Gulen, har bygslet til Johannes Svendssøn og hans mor. ...

Kunngjøring, Gård, Dom, Ødegård, Forlik, Forliksbrev, Forliksdom, Jord , bygsling av jord, Bygsel, Prestebol, Sogneherre

Diplom ubb-1592-09-12

1610, 7. desember Sogn og Fjordane, Brekke kunngjøring ; (odel)

1610-12-07

Tolv lagrettemenn i Lavik skipreide kunngjør "paa et almindeligt og Skatteting" på Brekke i Risnafjorden i nærvær av fogd Peder Jenssøn, at de på anmodning av Eiluff og Hans Madssønner på nevnte Brekke meddelte skriftlig ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Odel, Ødegård, Eiendom, Odelsbrev, Anmodning, Skogsteig

Diplom ubb-1610-12-07

1594, 1. mai Sogn og Fjordane, Lavik besiktigelsesdokument

1594-05-01

Elleve lagrettemenn i Lavik og Gulen skipreider kunngjør, at de etter påbud av Jens Kock, fogd i Sogn, har gransket og besiktiget Laviks prestegårds skog, mark, ødegårder og hus som Johannes Svendssøn i Lavik nå ...

Kunngjøring, Gård, Betaling, Lagrettemann, Skog, Ødegård, Fogd, Hus, Besiktigelsesdokument, Ødeplass, Besiktige, Mark, Bot ; (husbot), Råhogst, Hogst ; (råhogst)

Diplom ubb-1594-05-01