1639, 7. august Sogn og Fjordane, Hyllestad, Indrebø taksering

1639-08-07

Sorenskriver Jens Madssøn i Sogn, lensmann Henrik Asseim og fem lagrettemenn i Lavik skipreide takserer den skadde gården Indrebø har lidd sist vinter på grunn av elvebrudd forsaket av isgang, så store steiner har demmet ...

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Ombudsmann, Avgift, Taksering, Skade, Elvebrudd, Fiske

Diplom ubb-1639-08-07

1604 Sogn vitne

1604

Tingvitne om Rødmarks skog i Sogn.

Vitne, Skog, Ting

Diplom sab-1604

1570, 24. juni Sogn og Fjordane, Breim, Såreim kunngjøring ; (salg)

1570-06-24

Tre lagrettemenn på Breim i Gimmestad skipreide i Nordfjord kunngjør at Sjurd Ellendssøn i Sogn fikk samtykke til å selge det punds leie han eide i Hjelmeset i Gloppen. Sjurds søster Solveig Ellendatter på Såreim ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Kjøp ; (av leie), Leie ; (av gård), Lagrettemann

Diplom ubb-1570-06-24

1594, 1. mai Sogn og Fjordane, Lavik besiktigelsesdokument

1594-05-01

Elleve lagrettemenn i Lavik og Gulen skipreider kunngjør, at de etter påbud av Jens Kock, fogd i Sogn, har gransket og besiktiget Laviks prestegårds skog, mark, ødegårder og hus som Johannes Svendssøn i Lavik nå ...

Kunngjøring, Gård, Betaling, Lagrettemann, Skog, Ødegård, Fogd, Hus, Besiktigelsesdokument, Ødeplass, Besiktige, Mark, Bot ; (husbot), Råhogst, Hogst ; (råhogst)

Diplom ubb-1594-05-01

1620, 24. mars Sogn og Fjordane, Leikanger, Hamre salgsbrev

1620-03-24

Lasse Hanssøn på Dalen i Systrond skipreide kunngjør, at han har solgt til Oluff Anderssøn på Henjum, lagrettemann i samme skipreide, odelsparter i gårdene Notseter og Loftesnes i Sogndal skipreide for 5 riksdaler. Fem lagrettemenn ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Odel, Odelspart, Salg ; (odelspart), Tingskriver

Diplom ubb-1620-03-24