1578, 12. juni Bergen forespørsel

1578-06-12

Anders (Thorgilssøn) på Yttereid i Nordfjord ber befalingsmann Hans Pederssøn (Litle) samt borgermestere og råd i Bergen hjelpe ham til at et kjøpsbrev av 1543 i gårdene Yttereid og Stauri i Stryn i Nordfjord blir ...

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Dom, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Forespørsel, Stadfesting ; (kongelig), Kjøpsbrev, Befalingsmann

Diplom ubb-1578-06-12

1645, 8. august Sogn og Fjordane, Stryn, Visnes skjøte

1645-08-08

Marit Oluffsdatter på Djupvold i Stryn har med samtykke av sin sønn Jon Eivindssøn solgt til Hans Anderssøn på Ytre-Eide alle rettigheter, være seg odelsrett, hevderett og åstedsrett m.m, i engteigen under gården Stauri, som ...

Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odelsrett, Salg ; (rettigheter), Hevderett, Åstedsrett, Engteig

Diplom ubb-1645-08-08a

[ca. 1593.] (mellom 1589 og 1596) Sogn og Fjordane, [Stryn] brev

1593

Anders Anderssøn skriver i et brev til slotsherre Peder Thott, lagmann, borgermester, råd og lagrettemenn i Bergen i anledning av at Jens Pederssøn på Rygg i Stryn stevner ham for et odelsbrev han vil ha ...

Gård, Brev, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Lagrettemann ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Klage, Jord, Odelsbrev, Slottsherre ; (Bergen), Stevning

Diplom ubb-1593

1640, 9. august Sogn og Fjordane, Stryn, Strynsleven avståelse

1640-08-09

Marit Olufsdatter på Djupvoll i Stryn avstår med samtykke av sin søster og av sin sønn til Hans Anderssøn på Ytre Eide all rett til å innløse og eie odelsgodset i Ytre Eide og Stauri ...

Betaling, Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Odelsgods, Gods, Rettighet, Innløsning, Samtykke

Diplom ubb-1640-08-09

1614, 15. november [Sogn og Fjordane, Stryn] brev

1614-11-15

De 15. november 1614 fikk Peder Jenssøn penger for 18 merkers jordgods som også var Ole Yttreides bruk. "Aldrig kanf Jeg for fare, Enten aff Pantebreffue, Eller Effter Regenshabs Bøger," at noen har gitt en ...

Betaling, Pant, Jordgods, Pantebrev, Regnskap

Diplom ubb-1614-11-15

[Ca, 1595] Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide klage

1595

Anders Anderssøn Ytre-Eide klager til kongen over Jens Pederssøn i Vik som har påført ham, hans familie m.fl. stor skade. Han har bl.a. lagt under seg hans avdøde foreldres frie jord og også uskiftet jordgods ...

Gård, Skifte, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Jord, Gård ; (laksegård), Laksegård, Jordgods

Diplom ubb-1595

1588, 4. august Sogn og Fjordane, Innvik, Langvin Prestegård kunngjøring ; (byggetillatelse)

1588-08-04

Søffren Anderssøn, hospitals-ombudsmann i Bergen, kunngjør at han på spetalens og de fattiges vegne har tillatt brevviseren Anders Anderssøn å bygge en laksegård på den grunn som tilkommer de fattige på Stauri i Nedstryn sogn. ...

Kunngjøring, Grunn, Byggetillatelse, Ombudsmann, Gård ; (laksegård), Laksegård, Hospital, Hospital ; (ombudsmann), Hospital ; (fullmektig), Spedalske, Fattige, Fullmektig

Diplom ubb-1588-08-04