1642, 29. mars Sogn og Fjordane, Stryn, Togning avståelsesbrev

1642-03-29

Nils Hagenssøn Indrebø og Oluff Siverssøn Ytrebø har med samtykke av deres hustruer Magdali og Magnhild Rasmusdøtre avstått til Hans Anderssøn på Ytre Eide all odelsrett og hevderett til "de Atten Marchsleye Waaregodtz" i Halskjeldsjorden ...

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Lensmann, Pantsetting, Jord, Odelsrett

Diplom ubb-1642-03-29