1628, 17. oktober Sogn og Fjordane, Stryn forlik

1628-10-17

Hans Ingebrigtssønn, Jon Tennen, Arne Sunde, Elling Kirkeide og Pål i Bø er sammen med Jens Block (?) tilstede ved et forlik mellom Hans Anderssønn og Hans Thysk, begge fra gården Ytre-Eide. Forliket gjelder noen ...

Gård, Hus, Konge ; (Danmark og Norge), Forlik, Hospital, Avgift, Fattig

Diplom ubb-1628-10-07

1591, dato mangler Sogn og Fjordane, Tystad i Gloppen kunngjøring ; (stevning)

1591

Lensmann Kristen Christernssen på Rygg og elleve lagrettemenn i Gimmestad skipreide kunngjør at Las på Hauge på vårtinget på Tystad år 1591 den ... (datoen revet bort) stevnet Anders Anderssen på Ytre-Eide for noen penger ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Odelsbrev, Ting, Stevning

Diplom ubb-1591b

1645, 6. mars Sogn og Fjordane, Davik, fogdegården stevning

1645-03-06

Peder Lauritssøn, fogd over Nordfjord, stevner Jens Black, borger i Bergen og nå boende i Nedstryn sogn, til å møte i retten. Hans Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn har klaget over at han ikke vil ...

Gård, Fogd, Borger ; (Bergen), Klage, Pantsetting, Jord, Stevning, Innløsning, Rettslig innkalling

Diplom ubb-1645-03-06

1612, 13. april (2. påskedag) Sogn og Fjordane, Stryn bygselsbrev

1612-04-13

Per Jenssøn på Tystad i Gloppen prestegjeld har bygslet til Jon Hanssøn på Stauri ("Stöffrin") hans lodd og part i Stauri ("Storrin") i Stryn som Anders Olssøn ulovelig har brukt til denne dag. Likeså har ...

Gård, Bygsel, Oppsigelse

Diplom ubb-1612-04-13

[1591] (Etter 1578) Bergen (?) forklaring

1591

Anders på Ytre-Eide i Stryn i Nordfjord avgir i et brev til lagmann, borgermestere, rådmenn og lagrettemenn i Bergen forklaring på hvordan hans far Anders Torgilssøn tilkom ved et kjøpsbrev i 1552 et punds leie ...

Gård, Kjøp ; (av leie), Leie ; (av gård), Brev, Arv, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Lagrettemann ; (Bergen), Kjøpsbrev, Rådmann ; (Bergen), Forklaring

Diplom ubb-1591a

1614, 9. august [Sogn og Fjordane, Stryn] brev

1614-08-09

Ole Yttereid ble den 9. august 1614 skyldig M: Jon Mogenssøn 8 riksdaler, 1 pund og 6 merkers smør. Ole satt derfor 16 merker i pant i Ytre-Eide som han selv brukte. Dette gav Jon ...

Gård, Arv, Skyld, Pant, Jordgods, Hjemmegave, Innløsning

Diplom ubb-1614-08-09

1578, 12. juni Bergen forespørsel

1578-06-12

Anders (Thorgilssøn) på Yttereid i Nordfjord ber befalingsmann Hans Pederssøn (Litle) samt borgermestere og råd i Bergen hjelpe ham til at et kjøpsbrev av 1543 i gårdene Yttereid og Stauri i Stryn i Nordfjord blir ...

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Dom, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Forespørsel, Stadfesting ; (kongelig), Kjøpsbrev, Befalingsmann

Diplom ubb-1578-06-12

1585, 19. oktober Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide skifte

1585-10-19

Kristofer Pepler, fogd i Nordfjord, Morten Pederssøn, sogneprest i Innvik prestegjeld, Jacob Hanssøn, hjelpeprest samme sted, og ti edsvorne menn i Innvik er tilstede ved et arvebytte etter Anders Torgilssøn på Ytre-Eide - mellom enken ...

Gård, Skifte, Arv, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Fogd, Arveskifte, Prest ; (hjepeprest)

Diplom ubb-1585-10-19

1597 Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide klage

1597

Anders Anderssøn på Ytre-Eide beklager seg over den urett og den medfart Jens Pederssøn på Vik har påført ham siden hans mors død i 1562.

Klage

Diplom ubb-1597

1591, 3. februar. Sogn og Fjordane, Stryn, Togning vitterliggjøring ; (stevning)

1591-02-03

Jens Pederssøn på Vik, lensmann i Stryn skipreide i Nordfjord, og elleve lagrettemenn fra samme skipreide vitterliggjør, at Otter på Levdal kom til dem på vårtinget på Togning, og stevnet Anders Anderssøn på Ytre-Eide for ...

Gård, Lagrettemann, Dom, Lensmann, Stadfesting, Leie ; (av jord), Jord, Vitterliggjøring, Ting, Stevning

Diplom ubb-1591-02-03

1645, 8. august Sogn og Fjordane, Stryn, Visnes skjøte

1645-08-08

Marit Oluffsdatter på Djupvold i Stryn har med samtykke av sin sønn Jon Eivindssøn solgt til Hans Anderssøn på Ytre-Eide alle rettigheter, være seg odelsrett, hevderett og åstedsrett m.m, i engteigen under gården Stauri, som ...

Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odelsrett, Salg ; (rettigheter), Hevderett, Åstedsrett, Engteig

Diplom ubb-1645-08-08a

1640, 9. august Sogn og Fjordane, Stryn, Strynsleven avståelse

1640-08-09

Marit Olufsdatter på Djupvoll i Stryn avstår med samtykke av sin søster og av sin sønn til Hans Anderssøn på Ytre Eide all rett til å innløse og eie odelsgodset i Ytre Eide og Stauri ...

Betaling, Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Odelsgods, Gods, Rettighet, Innløsning, Samtykke

Diplom ubb-1640-08-09

ca. 1586 Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide klagebrev

1586

Klagebrev fra Anders Andersson (Ytre-Eide) mot hans stemor Anne Olsdatter. Hun beskyldes for å ha dratt inn i huset "frammede selle oc løpere", som dels "laag i hiorri oc bolri" med hennes søster Ragnhild, "som ...

Klagebrev, Beskyldning, Hor

Diplom ubb-1586

1650, 4. juni Sogn og Fjordane, Eid, Gjerde brev

1650-06-04

Jørgen Panter, borger i Bergen og nå bosatt på Gjerde i Eid i Nordfjord, har med sin hustru Anne Jensdatters samtykke tilstått Hans Anderssen Ytre-Eide retten til å innløse det jordgods, som han er odelsmann ...

Lagrettemann, Sorenskriver, Borger ; (Bergen), Gods, Odelsmann, Pantsetting, Jord, Rettighet, Jordgods, Innløsning, Salg ; (gods), Tilståelse, Biskop

Diplom ubb-1650-06-04

1604, 21. juli Bergenhus dom

1604-07-21

Avskrift av herredagsdom mellom Anders Anderssøn på Ytre-Eide og hans halvsøster Marit i Vik, Stryn i Nordfjord, om retten til jordgods, som Marit hadde arvet og tiløst seg.

Arv, Rettighet, Jordgods, Dom ; (herredagsdom)

Diplom ubb-1604-07-21

1640, 1. april Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide forlik

1640-04-01

Christen Pederssøn Gjøven var tilstede ved et forlik mellom Hans Anderssønn og Arne Jonssønn, begge fra Ytre Eide, vedrørende noe jordgods som Hans hadde kjøpt av Arnes morfar, Lasse Ådland, og som Arne nå ville ...

Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Kjøpsbrev, Pant, Forlik, Jordgods, Innløsning, Kjøp ; (jordgods)

Diplom ubb-1640-04-01

[Ca. 1598?], Udatert. Bergen klage

1598

Anders Anderssøn på Ytre-Eide klager til "welbyrdige Lauritz Kruse, fromme Her Laugmandt, Borgermestere och Raadt" over at hans stemor, Anna Olsdatter, har solgt sitt setebol i Brynnestad i Olden til Jens (Pedersen) i Vik. Jens ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Gård, Fogd, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Klage, Setbol, Forfølgelse

Diplom ubb-1598a

1593, 9. oktober Bergen vitterliggjøring

1593-10-09

Poueld Helliessøn, Bergen og Gulatings lagmann, vitterliggjør, at da Jon Amundssøn på Re i Breim og Oluff på Ytre-Eide samt Jedmund på Lindvik i Innvik prestegjeld kom til ham angående en halv (?) laups leie ...

Gård, Dom, Stadfesting, Leie ; (av jord), Lagmann ; (Bergen og Gulating), Vitterliggjøring, Ting, Jord, bygsling av jord

Diplom ubb-1593-10-09

1645, 8. august Sogn og Fjordane, Stryn, Visnes skjøte

1645-08-08

Østen Botolfssøn på Ytre-Eide i Stryn skipreide har solgt til Hans Anderssøn på nevnte Ytre-Eide all odelsrett m.m. i odelsgodset som kalles Haldkjeldsjord og som ligger i gården Ytre-Eide. Sorenskriver Iver Ancherssen og tre lagrettemenn ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Odelsgods, Gods, Odelsrett, Salg ; (odelsrett)

Diplom ubb-1645-08-08b

1578, 20. juni Bergen dom

1578-06-20

Dom avsagt på lagting i Bergen 20. juni 1578 i en sak mellom Christoffer Fønbo med hustru Ingeri Haldorsdatter, som bor på Loffdal (Loen) i Nordfjord, og Anders Thorgilssøn? angående en jordpart i Yttereid.

Gård, Dom, Lagting, Ting ; (lagting), Jordpart

Diplom ubb-1578-06-20

[1598] Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide forening

1598

(Avskrift av hele fragmentet). Strÿn schibredt. Forening Imellem Hans Yttereid Jon Støffuereidt (Stauri). ... till di fattige. Att dj saaledis udj fougdens be[mel]te Jens Pederssens och mange gott=folchis Neruerrellse bleffue forænede, dess till widnissbÿrd, haffuer ...

Fogd, Vitnesbyrd, Fattige, Forening

Diplom ubb-1598b

[Ca, 1595] Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide klage

1595

Anders Anderssøn Ytre-Eide klager til kongen over Jens Pederssøn i Vik som har påført ham, hans familie m.fl. stor skade. Han har bl.a. lagt under seg hans avdøde foreldres frie jord og også uskiftet jordgods ...

Gård, Skifte, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Jord, Gård ; (laksegård), Laksegård, Jordgods

Diplom ubb-1595

(1594, 27. juni) [Bergen] klage

1594-06-27

Anders Anderssøn (på Ytre-Eide) klager i et brev til Peder Thott m. fl. over at hans stemor Anna Olsdatter har solgt sitt setbol i gården Brynnestad i Olden, som hun hadde fått av hans far ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Arv, Arving, Klage, Salg ; (av jord)

Diplom ubb-1594-06-27

1595, 7. juli Bergen klage

1595-07-07

Anders Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn beklager seg til Poueld Helliessøn, Bergens og Gulatingets lagmann, over at Oluff Jonssøn fra samme gård har tatt fra ham en humlegård, og likeså at Bodvar og Magnus på ...

Gård, Lagrettemann, Dom, Fogd, Klage, Forlik, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Gård ; (humlegård), Humlegård, Øy, Anmodning

Diplom ubb-1595-07-07

1591, 15. august Sogn og Fjordane, Innvik, Kirkegården vitterliggjøring

1591-08-15

Tolv lagrettemenn i Stryn og Olden skipreide vitterliggjør, at Anders Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn kom og ville ha bevis av dem om at gården Glomnes i Stryn hadde gått i hans slekt i fem ...

Gård, Lagrettemann, Arv, Stadfesting, Vitterliggjøring, Bevis

Diplom ubb-1591-08-15

1591, 14. august Bergenhus stevning

1591-08-14

Peder Thott, høvedsmann på Bergenhus, stevner Anders på Ytre (Eide) i Nedstryn i Nordfjord og Hans på Visnes samme sted til å møte Odt på Bergen Rådhus førstkommende korsmessedag. Grunnen er at Odt har tiltalt ...

Dom, Høvedsmann ; (Bergenhus), Forlik, Stevning, Jordgods, Overfall, Rådhus

Diplom ubb-1591-08-14

[ca. 1593.] (mellom 1589 og 1596) Sogn og Fjordane, [Stryn] brev

1593

Anders Anderssøn skriver i et brev til slotsherre Peder Thott, lagmann, borgermester, råd og lagrettemenn i Bergen i anledning av at Jens Pederssøn på Rygg i Stryn stevner ham for et odelsbrev han vil ha ...

Gård, Brev, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Lagrettemann ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Klage, Jord, Odelsbrev, Slottsherre ; (Bergen), Stevning

Diplom ubb-1593

1642, 29. mars Sogn og Fjordane, Stryn, Togning avståelsesbrev

1642-03-29

Nils Hagenssøn Indrebø og Oluff Siverssøn Ytrebø har med samtykke av deres hustruer Magdali og Magnhild Rasmusdøtre avstått til Hans Anderssøn på Ytre Eide all odelsrett og hevderett til "de Atten Marchsleye Waaregodtz" i Halskjeldsjorden ...

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Lensmann, Pantsetting, Jord, Odelsrett

Diplom ubb-1642-03-29

1643, 2. juli Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide pantsetting

1643-07-02

Hans Anderssøn på Ytre-Eide i Nedstryn sogn har for et lån på 36 riksdaler pansatt til Lasse Jacobssøn på Hove (?) i Lom prestegjeld i Gulbrandsdalen "En halff løbs leije, Smør landskyld", hans egen odel ...

Gård, Landskyld, Odel, Leie, Pantsetting, Lån

Diplom ubb-1643-07-02

ca. 1590* Bergen** brev

1590

Anders Andersson Ytre-Eide skriver til "erllig och welbyrdige Her Slotsher samp laugmandt borgermester raadt och mennige laugrettismend" om to halve laupsleier, en av dem i Nedreberge i Stryn, som hans halvsøster ("frijlledother") Karen påstår hun ...

Gård, Lagrettemann, Odel, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Kjøpsbrev, Leie ; (av jord), Jord, Odelsbrev, Slottsherre ; (Bergen)

Diplom ubb-1590

1631, 5. august Bergen supplikk

1631-08-05

Supplikasjon til kongen fra Peder Anderssøn på Ytre-Eide, Stryn i Innvik prestegjeld angående en jordpart hans farfar hadde gitt som gave til sin frilledatter med sin sønns samtykke, og som nå hennes datter har overtatt. ...

Gård, Arv, Jordpart, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Suplikk, Gave

Diplom ubb-1631-08-05