Forprosjekt Nordlandshandelsarkivene 0

Prosjektet er et samarbeid mellom arkiv, bibliotek og museum og tar utgangspunkt i Norges Dokumentarv Nordlandshandelsarkivene, Prosjektet skal utrede hvilke formidlings- og forskningsmuligheter som ligger i dette unike materialet. Det vil også være fokus på tilgjengeliggjøring av materialet. Forprosjektet skal munne ut i en rapport med anbefalinger om videre satsningsområder og fremtidige prosjekter.

PROSJEKTBESKRIVELSE Museum Vest / Det Hanseatiske Museum søker på vegne av egen institusjon, Bergen Byarkiv og Universitetsbiblioteket i Bergen om midler til å gjennomføre et forprosjekt med utgangspunkt i arkivmaterialet i Norges Dokumentarv Nordlandshandelsarkivene.

PROSJEKTETS FORMÅL Prosjektet skal undersøke hvilke formidlings- og forskningsmuligheter som ligger i dette unike materialet. Det vil også være fokus på tilgjengeliggjøring av materialet. Forprosjektet skal munne ut i en rapport med anbefalinger om videre satsningsområder og fremtidige prosjekter.

Forskning er en vesentlig del av museene samfunnsoppgave. Forskning og ny kunnskap bidrar til fornyelse og oppfylling av alle samarbeidsinstitusjonenes samfunnsrolle. I praksis er det vanskelig å gjennomføre forskning kun med egne ressurser. Dette prosjektet vil kunne samle forskere fra flere fagmiljøer, og danne grunnlag for blant annet styrkede faglige nettverk.

Prosjektet vil kunne danne grunnlag for flere spennende sektorovergripende formidlings- og forskningsprosjekter, og tilføre ny kunnskap på et bredt fagområde. Arkivmaterialet og prosjekter knyttet til det vil kunne ha stor interesse i ulike institusjoner, for museer, universitets- og høyskolesektoren, og innen blant annet slektsforskning. Geografisk vil det ha stor interesse. Samarbeidsinstitusjonene vil få nyttig kompetanse i å samarbeid på tvers av sektorene, og en slik erfaring vil senere kunne brukes i blant annet i større EU-prosjekter med utgangspunkt i "Det Tyske Kontors" arkiv i Lübeck.

PROSJEKTETS ORGANISERING OG GJENNOMFØRING Samarbeidsinstitusjonene utgjør forprosjektets styringsgruppe. Museum Vest / Det Hanseatiske Museum er prosjektansvarlig. Det vil bli etablert en referansegruppe med forskere fra ulike felt. Det er allerede innledet dialog med flere museer og universitetsmiljøer, blant annet Universitetet i Nordland. Universitetet i Bergen vil også være en naturlig samarbeidspart. Det er så langt svært positiv respons på prosjektideen i ulike fagmiljøer. Arkivarbeidet vil bli utført at fagressurser knyttet til Bergen Byarkiv. Det tas sikte på å arrangere 2 referansegruppesamlinger og et fagseminar / Workshop i løpet av prosjektperioden for å få en bredde og variasjon på innspill i prosjektet. Prosjektet avsluttes med utarbeidelse av rapport, og anbefalinger for videre prosjekter.

OM ARKIVMATERIALET - NORDLANDSHANDELSARKIVENE Bergen Byarkiv og Universitetsbiblioteket i Bergen oppbevarer til sammen en stor, men godt avgrenset og nasjonalt unik del av Norges Dokumentarv. Arkivene kan grovt sett deles i fire grupper; Arkiver knyttet til de spesifikke nordlandshandlerne, arkiver knyttet til handelsorganisasjonene på Bryggen, arkiver knyttet til enkelte gårder på Bryggen og arkiver med en løsere tilknytning til Bryggen.

Nordlandshandelsarkivene er unike kilder til fiskehandelen i Bergen, til de tette handelsforbindelsene med Nord-Norge og interne forhold på Bryggen. Materialet spenner over en periode på over 350 år, fra cirka 1577 til 1942. Hovedvekten av materialet stammer fra 1700- og 1800-tallet, og da spesielt fra perioden etter opprettelsen av Det Norske Kontor i 1754.

Dokumentene beskriver en, i norsk sammenheng, unik handelsorganisasjon i sin samtid. De gir oss innblikk i datidens handelsformer. Materialet kan belyse de økonomiske forholdene i samtiden i forhold til blant annet næringsutvikling, varesortiment, eksportvolumer og konjunktursvingninger. Dokumentene er med stor sannsynlighet skapt på Bryggen i Bergen.

Dokumentene beskriver gruppen av fiskehandleres (stueeiere / egenhandlere og handelsforvaltere,) geseller og drengers virke. De inneholder fortegnelser over disse gruppenes medlemmer, blant annet gesellenes eksamensprotokoller og drengenes bok.

Dokumentene har også estetisk, stilistisk og lingvistisk verdi. Skriften er gotisk og inneholder en del tekster skrevet på nedertysk. Nordlandshandelsarkivene er en kilde til bergensernes identitet, også som en følge av den språklige påvirkningen som den tyske tilstedeværelsen medførte. Arkivene har en stor kulturell og historisk verdi for Bergen og for landet forøvrig.

HISTORIKK Allerede på 1200-tallet ble Bergen det sentrale knutepunktet for utlendingers handel på det nordafjeldske Norge. Bergen fungerte som opplagssted og eksportmarked for denne virksomheten, som var en svært viktig del av byens næringsgrunnlag.

Fra midten av 1300-tallet ble handelen dominert av kjøpmenn fra Hansaforbundet. I tråd med forbundets gradvise nedgang begynte bergenske borgere i løpet av 1600-tallet å kjøpe handelsstuer på Bryggen i Bergen.

I første halvdel av 1700-tallet havnet flertallet av handelsstuene på Bryggen i borgernes eie. Da Det Norske Kontor ble approbert av Kongen ved anordningen av 7. oktober 1754 var 53 handelsstuer eid av Bergensborgere, mens fire stuer fortsatt var i hanseatisk eie.

Det Norske Kontor Handelsorganisasjonene og kjøpmennene på Bryggen i Bergen var sentrale aktører i Nordlandshandelen. Det Norske Kontor var en unik organisasjon i norsk sammenheng. I litteraturen har den blitt omtalt som en videreføring av det hanseatiske kontoret. Båndene til de tyske hansastedene virker fortsatt å ha vært tette. De fleste av Kontorets medlemmer var enten født i tyske områder eller av tysk avstamning.

Frem til 1837 kan man på bakgrunn av fortegnelsen over uteksaminerte geseller se at en stor andel av rekrutteringen til Kontoret fortsatt kom fra de tyske områdene. Selv om det var bergensborgere som stod for Nordlandshandelen etter 1754 sikret de tyske innflytterne et fortsatt internasjonalt snitt til Kontoret, både språklig og kulturelt.

Bryggen i Bergen ble oppført på UNESCOS verdensarvliste i 1979. Dette vitner ikke bare om dens bygningsmessige betydning, men også dens viktige posisjon i det europeiske handelssambandet