Nordlandshandelen 8

Fra middelalderen til ut på 1800-tallet dominerte bergensbaserte kjøpmenn handelen på Nord-Norge. Tørrfisk og andre fiskeriprodukter ble kjøpt i nord og videresolgt fra Bergen til de store søreuropeiske markedene. Fra Bergen ble livsnødvendigheter som korn, salt, tøyer og håndverksvarer sendt i retur nordover. Fra Senmiddelalderen til slutten av 1600-tallet var nordlandshandelen dominert av den tyske Hansaen eller tyske kjøpmenn. Bryggen i Bergen var utgangspunkt for denne handelen. Fra 1600-tallet kom stadig flere av handelsstuene på Bryggen på bergensborgeres hender og i første halvdel av 1700-tallet var de flest i bergensk eie.

Nordlandsstevnene om våren (mai-juni) og høsten (august-september) var de viktigste knutepunktene for handelen og faste møtetidspunkt mellom bergenskjøpmannen og fiskeprodusenten. Nordlandsjektene kom med fangst fra egne fiskerier og andres, tran, fisk og rogn ble levert til bergenskjøpmennene, og matvarer, tøy, redskaper og utrustning gikk nordover.

Om arkivmaterialet

Både Universitetet i Bergen og Bergen Byarkiv har oppbevart arkiver fra det særegne handelsmiljø på Bryggen. Arkivene kan grovt sett deles i fire grupper: Arkiver knyttet til de enkelte nordlandshandlerne, arkiver knyttet til handelsorganisasjonene på Bryggen, arkiver knyttet til enkelte gårder på Bryggen og arkiver med en løsere tilknytning til Bryggen.

Materialet spenner over en periode på over 350 år, fra cirka 1577 til 1942. Hovedvekten av materialet stammer fra 1700- og 1800-tallet, og da spesielt fra perioden etter opprettelsen av Det Norske Kontor i 1754. Materialet belyser næringsutvikling, varesortiment, eksportvolumer og konjunktursvingninger, og gir innblikk i de ulike sosiale grupper på Bryggen og deres virksomhet.

Prosjektet

Vårt forprosjekt vedrørende nordlandshandelens arkiver har vært et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Bergen, Bergen Byarkiv og Museum Vest (Hanseatisk museum/Bergens fiskerimuseum), og styrt av en prosjektgruppe fra samme institusjoner. Vi har undersøkt formidlings- og forskningsmuligheter som ligger i arkivmaterialet, og fokusert på tilgjengeliggjøring av materialet.

Det har vært organisert et større fagseminar/workshop våren 2014, samt flere referansegruppesamlinger og et fagseminar. Dette har munnet ut i en rapport med anbefalinger om videre satsningsområder og fremtidige prosjekter. Forprosjektet ble avsluttet med en prosjektrapport, samt en egen nettside der informasjon av arkivmaterialet og en bred presentasjon av materialet er blitt formidlet.

På sikt håper vi at forprosjektet vil kunne samle forskere fra flere fagmiljøer, og danne grunnlag for flere spennende sektorovergripende formidlings- og forskningsprosjekter. Arkivmaterialet og prosjekter knyttet til dette vil ha stor interesse på tvers av sektorene, og vi håper vår erfaring vil kunne brukes f.eks. i større EU-prosjekter sammen med "Det Tyske Kontors" arkiv i Lübeck.