Eiendoms- og forretningsarkiv - Et utvalg fra arkivene 8

Nordlandshandelens arkiver består av et sinnrikt system med dokumenter hvor alt vedrørende handel og forretning er notert ned i en dokumenttype oftest dedikert kun én aktivitet i handelsforløpet. Gjennom forprosjektet er det blitt utarbeidet en typologiliste basert på dokumentene i arkivene. Det kan nevnes at ett handelshus har gjerne to ulike typer protokoller hvor et annet har ført samme aktivitet i én type protokoll.
Her følger beskrivelsen av de dokumenter knyttet til eiendom og forretning, etterfulgt av eksempler fra begge institusjonene.
Klikk her for fullstendig typologiregister.

Fraktebok: sammensatt genre; lister over varer fraktet med bestemte fartøy/fiskere, med oversikt over fraktekostnader (kredit-debet)

Priskurant: Priskuranten var et konkurranseregulerende middel, en avtale kjøpmennene gjorde seg imellom. Det spesielle ved denne var at den regnet minimumspris for varene nordfra og maksimumspris for de varer man selv solgte. Priskuranten var en avtale handelsmennene imellom, kundene hadde ingen innflytelse på dette.
Priskurantene for nordlandshandelen ble satt opp to ganger hvert år, en for hvert stevne. De inneholder lister over alle de vanligste inn- og utgående varene, de relevante måle- og vektenhetene for disse, og de avtalte prisene. Inngående varer er forskjellige kvaliteter av tørket torsk, sei og lange, samt rogn, tran, sild mm. Utgående varer er korn, mel, tauverk, angler, tobakk, brennevin, krydder osv. Priskurantene følger et trykt skjema, det er kun prisene som er fylt ut med hånd. De er dermed lettere å tilegne seg for en moderne bruker enn mesteparten av det håndskrevne arkivmaterialet fra nordlandshandelen.

Gårdsrett: gårdens vedtekter. Felles for alle handelsstuene i en gård. Gårdsretten lå til grunn i juridiske tvister og konflikter mellom handelsstuer og mellom ansatte ved stuene.

Grunnleiebok: oversikter over eiendommer og leietakere. Kan også tilsvare Nabobok.

Justisprotokoll: møtebok for Oldermannsretten ved Det Norske Kontor. Oldermannsretten behandlet interne saker mellom medlemmer og ansatte ved handelsstuene på Bryggen i Bergen.

Publikasjonsprotokoll: Inneholder kontrakter mellom handelsforvaltere og stueeiere, offisielle skrivelser mm. Inneholder innførsler på dansk-norsk og tysk.

Drengenes bok: Protokollen inneholder opplysninger om innskrevne drenger ved Kontoret som skulle avlegge geselleksamen.Innførslene gir opplysninger om hvilke handelsstue/-er drengen hadde arbeidet ved og hvor lenge han hadde vært i tjeneste. Register foran.

Eksaminasjonsprotokoll: inneholder testemonier (attest) etter avsluttet geselleksamen. Inneholder innførsler på dansk-norsk og tysk.

Branntaksasjoner: branntakst, forhåndsvurdering av forsikringsverdien (forsikringssummen) for bygninger, foretatt av oppnevnte sakkyndige.

Div. eiendomsdokumentasjon: ulike dokumenter vedrørende eiendom. Branntaksasjoner, skjøter, grunnmålinger mm. som ikke er skilt ut i egne arkivserier.

Skipsdagbok/Skipsjournal/Skipsbok: loggbøker for det enkelte skip/fartøy.

Maskindagbok: loggbok for dampskip, ført av maskinisten.

Fartsplan: loggbok/dagbok for det enkelte skip/dampskip – med opplysninger om havner, avganger og ankomster, bestemmelsessteder, samt diverse kommentarer.

Adressebøker: adresselister over forretningskontakter i inn- og utland.