1523 - Kong Christian 2. ble fordrevet og reformer reversert 0

Kong Christian 2.s politikk overfor høyadel og det danske episkopatet førte til at kongen ble fordrevet fra Danmark og erstattet av Frederik 1. Den 13. april seilte han bort med kurs for Nederlandene. Hertug Frederik av Gottorp overtok tronen som Frederik 1. i 1523. Kongen ble underlagt en streng håndfesting, som begrenset hans politiske spillerom. Høyadelen og biskopene – Riksrådet - sikret seg derimot store politiske og økonomiske privilegier på bekostning av bønder og byborgere. Christian 2.s reformer ble for en stor del reversert og reformlovene brent på bokbål. Religiøst skjedde en katolsk reaksjon der luthersk kjetteri ble forbudt under trussel om dødsstraff. Adelen sikret seg også at biskopene kun skulle rekrutteres fra adelen. Dette til tross - man fulgte en nasjonal kirkepolitikk med sikte på størst mulig uavhengighet fra Roma. Biskopene skulle bestemme tilsettinger av geistlige, ikke kongen eller paven. De nye bestemmelsene og misnøye med biskopenes utplyndring av folket skapte motstand fra bønder og borgere. Frederik 1. måtte finne kompromisser for å unngå uro, på samme tid var det en økt utbredelse av lutherske ideer.