1529 - Martin Luthers lille katekisme 3

I 1529 utga Martin Luther både sine Store og Lille katekisme. Mens den store ble tenkt som en manual for prestene, var den lille tenkt som en undervisningsbok for barn i den lutherske tro.

Som vanlig for denne typen lærebøker var store deler av teksten formet som spørsmål og svar, en form også gitt til Pontoppidans katekisme (1737). Selve den lille katekismen var delt inn i fem deler som omhandlet de ti bud, de tre trosartiklene, fadervår, dåpens sakrament og alterets sakrament. Om trosartikkelen «Jeg troer paa Gud Fader, Himmelens og Jordens almægtige Skaber» blir det blant annet forklart at dette betyr å tro «at Gud har skabt mig tilligemed alle andre Kreature, at han har givet mig Legeme og Sjel, dertilmed Øine, Øren og alle andre Lemmer, ja Fornuft og alle Sandser».

Der Pontoppidans katekismeforklaring var stor og tung, var Luthers Lille katekisme langt mer overkommelig. Vi har da også eksempler på at flere prester lot ungdommer som ikke hadde klart å tilegne seg Pontoppidans obligatoriske katekismeforklaring Sandhed til Gudfrygtighed passere konfirmasjonen dersom de i det minste kunne Luthers Lille katekisme. Denne kom i mange opplag etter reformasjonen; bare i perioden 1731-1742 kom Luthers Lille katekisme i hele ti utgaver.