1536 - Christian 3. blir ny konge - reformasjonen 0

Etter å ha slått ned flere bondeopprør og beleiret København i et år inntok hertug Christian København i august 1536. Alle riksrådets medlemmer ble tvunget til å godta at staten skulle styres av en verdslig øvrighet og verdslige organer. De danske biskopene ble arrestert og utelatt fra all styring. Riksrådene måtte godta arrestasjonene av biskopene og avlegge ed på at de aldri ville hjelpe biskopene til maktposisjon på nytt,eller forhindre utbredelsen av luthersk kristendom.

Stendermøtet i København i oktober hadde mer enn 1000 representanter fra hele Danmark og recessen (møtebeslutningen) av 30. oktober fastlo at biskopene for deres misgjerningers skyld ble avsatt. Nye kristelige biskoper – superintendenter skulle utnevnes og alt bispegodset skulle tilfalle kongen. Biskopene ble tillagt skylden for borgerkrigen, og skulle i fremtiden utelukkende utøve åndelige sysler. Et luthersk skille mellom det åndelige og verdslige regime var innført. Bispegodset styrket kongens økonomi og ble et viktig utgangspunkt for å styrke sentralmakten i Danmark.