1537-39 - Reformasjonen i Norge 0

Våren 1537 sendte kong Christian 3. styrker nordover for å befeste sin stilling i Norge. Den 1. april 1537 seilte derfor erkebiskop Olav Engelbrektsson ut fra Trondheim med Domkirkens arkiv og mange verdisaker. Han slo seg ned i Brabant i Nederlandene. Herfra prøvde han å organisere en ny kamp mot kong Christian 3. I etterkant av erkebiskopens sorti ble alle biskoper i Norge avsatt, uten at nye ble utnevnt. Mange av de norske kirkene ble plyndret og verdiene fraktet til København. I april 1537 reiste Geble Pederssøn til Danmark for å forhandle med kong Christian, og den 18. mai 1537 erobret kongens styrker Trondheim og erkebiskopens borg Steinvikholm. Den 17. juni 1537 ble det sendt et kongebrev fra Christian 3. til Eske Bille i Bergen der det ble informert om innføringen av reformasjonen i Norge – og i Bergen stift.

Høsten 1537 ble Geble Pederssøn ordinert til superintendent i Bergen i forkant av de store danske reformasjonshøytidelighetene i København. Årsaken til at det hastet med å få på plass en superintendent i Bergen var at det her fantes en relativt stor luthersk krets. Kirkeordinansen som ble utarbeidet var utarbeidet med utgangspunkt i nordeuropeiske byer og passet derfor dårlig for Norge der kun Bergen var en by i ordets egentlige forstand, mens befolkningen var spredt tynt utover store avstander.

I februar 1538 døde erkebiskop Olav Engelbrektsson i Brabant i Nederlandene, og med ham døde også den organiserte motstanden mot reformasjonen og kampen for en friere norsk stilling innenfor det dansk-norske riket. Reformasjonen gikk derimot ikke like glatt blant almuen. Den første protestantiske presten i Jølster, Christopher Johannesen, samlet sammen og brant alle helgenbilder han kunne finne i sitt prestegjeld. På grunn av dette slo bøndene ham i hjel.

I 1539 ble kirkeordinansen, som også hadde et eget kapitel om Norge, utgitt på dansk og den nye universitetsfundasen vedtatt på herredagen i Odense. Dette året kom også Claus Bille og Truid Ulfstand til Norge som kongens utsendinger. Hans Rev, tidligere katolsk biskop i Oslo, ble tatt i ed som superintendent for de to sammenslåtte stiftene Oslo og Hama. Det ble i tillegg avholdt et møte i Oslo der både geistlige og verdslige embetsmenn fra det nye stiftet var tilstede og der ledende menn fikk gi formell godkjennelse av den nye kirkeordinansen.