1550 - Første danske bibel trykket 3

Et viktig trekk ved Luthers lære var at bibelen eller kristendommens grunnlag skulle være tilgjengelig for folket. Luther oversatte derfor selv bibelen til tysk, og den såkalte Wittenbergsbibelen var i virkeligheten en del av selve reformasjonen. Utgivelsen av en dansk-norsk bibel i 1550 kan derfor likeledes sees som en viktig del av den dansk-norske reformasjonen. Da det var mangel på teologer i Danmark som kunne tilstrekkelig med hebraisk og gresk bestemte kong Christian at den tyske Lutherbibelen fra 1545 skulle brukes som tekstgrunnlag for oversettelsen. I løpet av noen få år var en oversettelse utført og senere revidert etter en ny utgave av Luthers bibel. Studenter ble satt til å renskrive manuskriptet, som kunne gå i trykken 1548. Da det manglet danske boktrykkere som kunne utføre trykkingen ble en boktrykker hentet fra Rostock i Tyskland. Trykkingen av bibelen ble finansiert delvis gjennom Øresundtollen og delvis ved de såkalte "bibelpenge": alle landets kirker skulle innbetale 2 riksdaler som forskudd for et eksemplar av bibelen.

Christian 3.s bibel eller Reformasjonsbibelen som den gjerne er blitt kalt, fikk tittelen: Biblia/Det er den gantske Hellige Scrifft/udsæt paa Danske. Prentit i Københaffn/aff Ludowich Dietz. Verket var i skinnbunn på trepermer og i folioformat. Det besto av 1104 sider, og hadde 92 tresnitt av den tyske kunstneren Erhard Aldorfer. Stikkene inneholder flere typer allegorier. For eksempel hadde bibelens tre tittelblader bilder av et tre som deler tittelbladet i to deler. Den venstre siden som symboliserer den gamle pakten har tørre og nakne grener. Den høyre siden - den nye pakten har grener som er friske og fulle av blader. På baksiden av hovedtittelbladet er det et portrett av kong Christian 3. På det neste bladet står det danske riksvåpenet. Bibelen var den første bok som fikk landsdekkende utbredelse da den skulle finnes i alle dansk-norske kirker, og fikk derfor stor betydning for utviklingen av det dansk-norske skriftspråket. I Norge er det bevart 46 eksemplarer av boken, hvorav fire komplette. Prisen på biblene var 5 daler, tilsvarende prisen på en okse eller 30 tønner rug.