1570 - Bildestrid i Bergen 0

I 1568 ble det konstatert at eldre bergensere tilbad helgenbilder som sto oppstilt ved høyalteret i Domkirken. Den danske riksråden Jørgen Lykke ba derfor om at støttene måtte fjernes. Biskop Schielderup henvendte seg en rekke ganger til det lokale byrådet og ba om at helgenbildene måtte tas bort. Da anmodningene ble ignorert skred biskopen selv til saken og fikk fjernet to av de fire bildene julen 1570. Byrådet, som i utgangspunktet hadde lite til overs for biskopen, protesterte og mente bildene utelukkende sto i kirken som pynt, og overbeviste bergenserne om å holde seg borte fra kirken.

I begynnelsen av 1571 endte saken med et forlik mellom biskop og bergensere, da det ble bestemt at helgenbildene ikke skulle returneres til kirken. Påvirket av denne uenigheten fikk biskop Schielderup i 1572 utgitt det lille skriftet "En Christelig Vnderuisning aff den hellige Scrifft, om huad en Christen skal holde, om Affgudiske Billeder og Stytter vdi Kirckerne", hos Matz Vingaard i København. Her fordømmes helgenbilder av en prest i samtale med en bonde. Skriftet er ment som et forsvar for Schielderups nedtagelse av bildene, og blir regnet som det eneste norske bidraget til reformasjonslitteraturen.