1607 - Norge får egen kirkeordinans 0

Året etter at reformasjonen ble innført i Danmark-Norge kom den første lutherske kirkeordinansen ut. Denne ble opprinnelig forfattet på latin, og en dansk utgave kom to år senere, i 1539. Selve ordinansen var et praktisk-teologisk verk, og fungerte som en håndbok for kirkens virksomhet. Blant annet ga den retningslinjer for hvordan gudstjenestene skulle utføres og om prestens øvrige oppgaver. Imidlertid kom det ganske fort klager på 1537/39 ordinansen, blant annet at den ikke var spesielt godt tilpasset norske forhold. Norske biskoper utarbeidet derfor flere anbefalinger de ønsket tatt med inn i en ny norsk kirkeordinans. Dette forarbeidet utkom i 1604 under tittelen Utkast til en norsk Kirkeordinants – Etter Kong Christian IVs befaling forfattet av Norges Superintendenter (biskoper). Imidlertid ble ikke anbefalingene fulgt da Norge endelig fikk sin egen kirkeordinans i 1607. Til grunn for denne lå fortsatt ordinansen fra 1537/39, men med enkelte modifikasjoner tilpasset til norske forhold.