1633 - Christian 4.s bibel 2

Den såkalte Christian 4.s bibel ble utgitt i 1633 med tittelbladet: BIBLIA / Det er, / Den gantske Hellige Scrifft, paa Danske / igien offuerseet oc Prentet / effter vor allernaadigste / Herris oc Kongis K. CHRISTIAN / den IV. Befaling Cum Gratia et Privilegio. Kiøbenhaffn Anno Domini 1633. Dette var tredje og siste utgave av de store foliobiblene og ble trykket av boktrykkerne Melchior Marzan og Salomon Sartor. Til forskjell fra de foregående biblene var denne trykket med verseinndeling, ellers benyttes samme skrifttyper og samme bilder som i Frederik 2.s bibel fra 1589. Bibelens tre tittelblader, er alle ulike. Det er et kobberstukket tittelblad av kong Christian IV. Kongeportrettet er innrammet av en blomstergirlander med seks små medaljonger som viser hans forfedre. De øvrige tittelbladene avbilder forskjellige bibelske scener og personer. Bibelen ble opprinnelig solgt for syv riksdaler, men prisen sank senere til 4. Opplaget var på 2000 eksemplarer. I dag kjenner man 53 norske eksemplarer, hvor av fire skal være komplette. Universitetsbiblioteket i Bergen har et eksemplar av dette verket.