1736 - Reformasjonsjubileet markert med jubileumsbok 0

I forbindelse med det dansk-norske reformasjonsjubileet i 1736 bestemte eneveldets sentraladministrasjon i København at det skulle skrives en kort historisk fremstilling om innføringen av reformasjonen. Høytlesing av denne teksten skulle være en del av jubileumsgudstjenestene som dannet rammen for feiringene i alle kirker i Danmark og Norge. I følge regjeringens offisielle jubileumsordre skulle historien leses opp av presten, klokkeren eller skolelæreren i alle kirkene på landet, og dessuten i alle bykirker hvor det ikke ble holdt en såkalt «tolvpreken» (dvs. en preken kl. 12 om dagen).

Oppgaven med å skrive den korte historien ble gitt til juristen og historikeren Andreas Hojer, som var professor i natur- og folkerett ved universitetet i København og dessuten en ledende embetsmann i den dansk-norske sentraladministrasjonen. Hojers tekst ble gjennomlest og korrigert av kong Christian VI personlig, før den ble trykket opp i små hefter som ble sendt til alle biskoper i Danmark og Norge som distribuerte den videre til sine underordnede.

Produksjonen av den korte reformasjonshistorien var en uvanlig foreteelse under de dansk-norske jubileer på 16- og 1700-tallet. Som regel nøyde myndighetene seg nemlig med å velge bibelvers og salmer og skrive en bønn som skulle leses av sognepresten under gudstjenesten. Det var ellers normalt presten sin oppgave å fortelle sin menighet om den historiske hendelsen som var gjenstand for feiring. At myndighetene valgte å produsere en offisiell historietekst under jubelfesten i 1736 er antagelig et uttrykk for den pietistiske kristendomsforståelsen som preget Christian VI og flere av hans ministre. Pietismen vektla i enda større grad enn tidligere individets personlige tro og tilegnelse av det kristne budskap. Undersåttene skulle med andre ord ikke bare takke Gud for velsignelsene han hadde vist kongerikene to hundre år tidligere, de måtte også ha en grunnleggende forståelse av hva de takket ham for. En liknende tankegang ligger til grunn for innføringen av konfirmasjonen tidlig i jubileumsåret 1736, som blant annet krevde av ungdommen at de skulle ha en viss mengde kunnskap om kristendommen før de kunne antas til konfirmasjon. Ved å skrive en offisiell historiefremstilling ville man sørge for at alle undersåtter i dobbeltmonarkiet i det minste fikk en rudimentær innføring i hva som hadde foregått i rikene i 1536. Som offisiell jubileumspublikasjon gir Hojers korte historie et klart inntrykk av hva slags tolkning av reformasjonen den eneveldige regjeringen ønsket å formidle til sine undersåtter. Reformasjonshistorien fikk, i tråd med tidens konvensjoner, en lang og omstendelig tittel som røper ganske mye av innholdet: «Kort Forestilling af de store Velgierninger, som GUD ved den for To hundre Aar siden Ao. 1536 skeede offentlige REFORMATION og Antagelse af den sande Evangeliske Lærdom, disse Riger og Lande i det Timelige saa vel som fornemmeligst i det Aandelige har ladet vederfare.»

Historien består av tre hoveddeler: i første del (s. 2-7) beskrev Hojer den åndelige tilstanden i rikene før innføringen av reformasjonen. I dette partiet tegnet han et svært karikert bilde av middelalderens kristentro og religiøse praksiser. Avlatshandel, faste, sjelemesser, helgendyrkelse og andre elementer i senmiddelalderens katolisisme ble avfeid som «de skammeligste Fabler og de groveste Paafund af det blindeste Pavedom». Hojer påsto at de katolske geistlige ikke hadde gjort noe for å formidle Guds sanne evangelium til sine menigheter, men at de snarere bare brydde seg om deres egen «Høyhed, Anseelse, Vellyster og Magelighed». I tekstens andre del (s. 7-9) beskrev Hojer den verdslige tilstanden i rikene før reformasjonen. Hovedpoenget var her at biskopene i senmiddelalderen oppførte seg som verdslige fyrster og at de viste ingen respekt for kongemakten. De katolske bispene hadde plaget allmuen med høye skatter, og utfordret kongens makt med deres væpnede styrker og festninger. Kongene ble tvunget av biskopene til å akseptere denne situasjonen på grunn av de såkalte håndfestningene, som forpliktet dem til å beskytte kirken og geistlighetens privilegier. Endelig ga Hojer biskopene i Danmark og Norge skylden for Grevefeiden (1533-36), borgerkrigen som dannet den umiddelbare opptakten til innføringen av reformasjonen.

I tekstens tredje og siste del (s. 9-19), beskrev Hojer selve innføringen av reformasjonen i Danmark-Norge. Historien begynte allerede med begivenheter på 1520-tallet, men den sentrale hendelsen i fortellingen likevel var riksmøtet i København i oktober 1536, særlig 30. oktober da de danske stendene vedtok kong Christian IIIs recess som blant annet avsatte de katolske bispene fra deres embeter og innførte en ny kirkeordning.

Hovedbudskapet i Hojers fremstilling var at Guds forsyn hadde styrt hendelsenes gang til det beste for kongerikene. Reformasjonskongen Christian III ble fremstilt som et redskap utvalgt av Gud for å utføre hans vilje i kongerikene Danmark og Norge. På denne måten bidro Hojers historie, i tråd med budskapet som ble formidlet under jubileet i 1736 for øvrig, til å legitimere den eneveldige kongemakten og det kongelige Oldenburgdynastiet. Historien ga et meget forenklet bilde av reformasjonshistorien som åpenbart var ment å underbygge forestillingen om reformasjonen som et skarpt brudd i dansk-norsk historie, en overgang fra katolsk mørke til evangelisk lys.