2012 - Kirke og stat skiller lag 0

Etter reformasjonen innførte de landene som valgte lutherdommen statskirker. En av tankene her var at monarken, valgt av Gud, nå skulle stå som den øverste ansvarlige for å utbre lutherdommen innenfor sitt rike. Utover på 1700-tallet løste dette båndet seg opp i de fleste europeiske landene. De skandinaviske landene har i imidlertid vært relativt sent ute; i Sverige forsvant for eksempel statskirken ut først i år 2000.

Oppløsningen mellom stat og kirke grunner seg i en lang politisk prosess, det såkalte kirkeforliket, som munnet ut i en grunnlovsendring i mai 2012. En av de paragrafene i Grunnloven som måtte endres for å kunne skille kirke og stat, var §2. Helt siden Grunnloven ble forfattet i 1814 hadde denne paragrafen hevdet at den evangelisk-lutherske religionen var statens offentlige religion. Også andre deler av Grunnloven måtte modifiseres, som at over halvparten av regjeringen skulle være medlemmer av statskirken, §12, og at kongen måtte bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion, §4. Samtlige paragrafer som måtte endres for å gjøre et skille mellom kirke og stat mulig, var §§ 2, 4, 12, 16, 21, 22 og 27.