2015 - Kunnskapsdepartementets Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) 0

Veien frem til KRLE har vært lang og kronglete. Fra at kristendom var et obligatorisk fag i skolen, ble det på slutten av 1900-tallet åpnet for at de som ønsket det kunne få fritak fra kristendomsundervisningen til fordel for undervisning i emnet Livssynskunnskap. I 1997 ble disse to fagene slått sammen til faget KRL, Kristendoms- religions- og livssynskunnskap, og gjort obligatorisk for alle. KRL-faget møtte dog motstand fra personer med ikke-kristen bakgrunn, som følte at kristendomsundervisningen ble presset på barna deres. KRL ble da også dømt av Den europeiske menneskerettsdomstolen som stridende mot menneskerettighetene. I 2008 ble faget derfor erstattet med Religion, livssyn og etikk (RLE).

KRLE-læreplanen av 2015 er et resultat av Solberg-regjeringens samarbeidsavtale med KrF. Denne hevder blant annet at «Kristendom, religion, livssyn og etikk som allmenndannende fag skal bidra til felles kunnskapsgrunnlag og referanserammer, bidra til ny innsikt og gi rom for dialog tilpasset ulike alderstrinn». Det skrives videre at «Faget skal gi kjennskap til kristendommen, andre verdensreligioner og livssyn og til etiske og filosofiske emner». Det er altså lenge siden Grunnloven av 1814s utsagn om at «Den evanglisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion» og at «De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme».